• ۱۴۰۰-۱ فیصله رقمی گه کوره: قوندوز ولایتی سابق نماینده سی مرحوم داکتر فاطمه عزیز اورنیده جرگه اولوسیده باشقه نی تانیشتیریشی دوامی...
  • ۱۴۰۰-۲ رقمی گه کوره: سیلاولر اصلاحاتی پالیسی سی دوامی...
  • ۱۴۰۰-۳ رقمی فیصله سی که کوره: سیلاولر ایرکین کمیسیون نینگ بیش ییللیک استراتیژیک پلان ترتیبی دوامی...
  • ۱۳۹۹-۲ فیصله رقمی گه کوره: لوگر ولایتی سابق نماینده سی محمد خالد مومند اورنیده جرگه اولوسی ده باشقه نی تانیشتیریشی دوامی...
  • ۱۳۹۹-۳ رقمی فیصله سیگه کوره: کندهار ولایتی سابق نماینده سی حرمتلی روح الله خانزاده جرگه اولوسی ده تانیشتیریشی دوامی...
  • ۱۳۹۹-۴ رقمی گه کوره: سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ رییسی، معاونی و منشی سی نی تعین لش دوامی...