سیلاولر ایرکین کمیسیونی و شکایتلرنی تینگلیش کمیسیونی رهبرلیک اعضاسی، جمهور رییس ایککینچی معاونی حرمتلی سرور دانش بیلن صدارت ده اوچره شیب، سیلاولر قانونی تعدیلی و کیله جک سیلاولر نی اوتکزیش بوییچه فکر المشتیرگنلر.