جندر آیلیک اولتیریشی سیلاولر کمیسیون منشی سی و کمیشنری خانم رحیمه ظریفی باشچیلیگیده، جندر آمریتی تمانیدن بو نهاد مقریده اوتکزیلدی.

بو اولتیریش ده عیال ایشلاوچیلر هم قتنشگن ایکنلر، کیله جک سیلاولر ده عیاللر گه سهم بیریش و بورچ پیتیده اولرگه قیینچیلیکلرگه دوچ کیله دیگن مسله لر بوییچه فکر المشتیریلدی.

اشتراک چیلری نینگ قیینچیلیکلری و ایستکلری نی ایشیتگن خانم ظریفی، امکان گه قدر قیینچیلیکلر حل ایتیله دی دیگن. همده کیله جک سیلاولر حقیده ایتدی که، بو سیلاولر نی اوتکزیش اوچون ایش گروپی توزیله دی و بیرگه لیکده ایش قیله دیلر دیب ایتدی، او.