کمیسیون مستقل انتخابات در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و نیاز مبرم پنداشته میشود تا جهت رعایت اصل شفافیت ، تسریع روند تهیه و تدارک اجناس و عرضه خدمات با کیفیت با استفاده از تسهیلات الکترونیکی مصمم است کمپنی ها و شرکت های معتبر ، حقیقی و دارای تجربه را که مطابق شرایط ذیل علاقه مند فعالیت باشند ، ثبت و راجستر نموده زمینه رقابت سالم را فراهم و امورات به شکل اصولی و قانونی دنبال گردد. 

شرایط درخواست کمپنی ها ، شرکت های ساختمانی ، لوژستیکی ، ترانسپورتی ، تکنالوژی و عرضه خدمات مشورتی و غیر مشورتی: 

  1. مجوز قانونی و آپدیت را دارا باشند.
  2. دفاتر فعال را در سطح شهر کابل داشته باشند.
  3. تجربه کاری با ادارات دولتی را داشته باشند.
  4. از طریق مراجع ذیربط محکوم و مستلزم مجازات و یا محرومیت نگردیده باشند.
  5. توانایی فراهم آوری اجناس و یا عرضه خدمات را در هر وقت و کوتاهترین زمان ممکن دارا باشند.
  6. توانمندی و حوصله مندی در طی مراحل اسناد اداری جهت پروسس حواله جات را دارا باشند.
  7. توانمندی مالی جهت تهیه اجناس و عرضه خدمات را قبل از انتقال پول طور پیشکی  دارا باشند.
  8. با در نظرداشت قیم افغانستان نازلترین نرخ حقیقی را ارایه و در صورت برنده شدن توانمندی تهیه اجناس و ارایه خدمات را به همان قیمت دارا باشند.
  9. حساب مالیاتی شرکت تصفیه باشد. 

از واجدین شرایط تقاضا بعمل می آید تا با در نظرداشت الزامات فوق درخواست ها ، کاپی جواز ، آدرس محل فعالیت و شماره تماس خویش را از طریق آدرس الکترونیکی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  _  الی 7 یوم پس از نشر این اعلان ارسال نموده درخواست های متقاضیان بعد از ارزیابی توسط تیم تخنیکی جهت آغاز فعالیت ها تماس بر قرار میگردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط