کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرای دارای مشکل را در ولایات آغاز کرده است. براساس طرزالعمل تفتیش و بازشماری آراء، دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات موظف‌اند روند تفتیش و بازشماری آرای دارای مشکل را تحت نظر هیئت تخنیکی اعزامی کمیسیون، ناظرین دارای اعتبارنامه، مشاهدین ملی و بین‌المللی، مهمانان خاص (ملل متحد)، نمایندگان کمیسیون شکایات و رسانه‌ها به اسرع وقت و دقیق به پیش ببرند.

تفتیش

تفتیش روندی است که در آن کمیسیون بررسی‌های خویش را بر اساس معیارهای از قبل تعیین‌شده در مورد خریطه‌های محافظتی، فورم‌های نتایج، فهرست رای‌دهندگان، ژورنال و سایر اسناد مرتبط و صندوق‌های رای قرنطین‌شده دارای مشکل و یا مشکوک و محتویات آن انجام داده و در مورد شامل و یا خارج ساختن تمام یا برخی از آرای مربوط به یک محل یا مرکز رای‌دهی از روند شمارش تصمیم اتخاذ می‌نماید.

بازشماری

بازشماری به معنای شمارش مجدد آرای استعمال‌شده جهت حصول اطمینان است که بعد از شمارش اولی صورت می‌گیرد. در این مرحله، تمامی یا بخشی از صندوق‌های که در مورد شمارش آن اعتراض وجود داشته باشد، مطابق حکم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بازشماری می‌گردد. ابطال آرای یکی کاندیدان انتخاباتی (مطابق حالات مندرج در صفحه سوم و چهارم طرزالعمل تفتیش و بازشماری آراء)، ابطال آرای یک محل بر اساس معیارهای از قبل تعیین‌شده یا مشاهده تفاوت میان فورم نتایج محل و مرکز ملی جمع‌بندی نتایج (در روشنی حالات مندرج در صفحه چهارم طرزالعمل تفتیش و بازشماری آراء) و سایر مشکلات پیش آمده در روند رای‌دهی و بایومتریک از جمله دلایل عمده‌ی تفتیش و بازشماری آراء به حساب می‌آیند.


ارسال تصاویر فورم‌های نتایج بازشماری و نتایج دیجیتلی به دفتر مرکزی کمیسیون

روسای دفاتر امور انتخاباتی در ولایات موظف‌اند پس از تکمیل مراحل تفتیش و بازشماری آراء، تصاویر فورم‌های اصلی بازشماری را قبل از گذاشتن در صندوق، در حضور ناظرین، مشاهدین و نماینده کمیسیون شکایات انتخابات اخذ کرده و آن را از طریق ایمیل رسمی (معرفی شده) به ایمیل آدرس مشخص‌شده به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نمایند.

گزارش تفتیش و بازشماری آراء

ریاست تکنالوژی معلوماتی گزارش تفتیش را با استفاده از دیتابیس توحید نموده و به دارالانشای کمیسیون ارایه می‌نماید. سپس ریاست دارالانشاء این گزارش را در مجلس کمیسیون شریک ساخته و کمیسیون فیصله‌ی خود را در روشنی اصول و طرزالعمل‌های مربوط صادر می‌نماید.
به همین ترتیب، فیصلۀ کمیسیون در مورد تفتیش تطبیق شده و گزارش تفتیش و بازشماری اعلان و نتایج آن نهایی می‌گردد. بنابراین، نتایج تفتیش و بازشماری بعد از تأیید کمیسیون با اعتبار بوده و جایگزین فورم‌ نتایج قبلی می‌گردد.

برگه معلوماتی شماره 11

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط