مقدمه

انتخابات به شکل کنونی آن در افغانستان یک پدیدۀ جوان است و هنوز در جامعه ما نهادینه نشده و جهت مبدل شدن آن به یک فرهنگ  مستلزم کار زیاد بخصوص در عرصه آگاهی عامه میباشد. زیرا، افغانستان کشوریست که مردم آن دارای ارزش های متنوع فرهنگی بوده، سطح سواد آنها پایین است و قسمت زیاد کشور حتی از نعمت برق محروم میباشد. مناطق کوهستانی و صعب العبور نیز در آن وجود دارد که خود چالش عمده در برابر فعالیت های آگاهی عامه می باشد. با در نظرداشت بافت اجتماعی افغانها و مشکلات موجود کشور، بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات همواره تلاش بخرج داده تا استراتیژی را برای کمپاین آگاهی عامه انتخابات تدوین نماید که با استفاده ازروشها ووسایل گوناگون تمام مردم کشور را تحت پوشش قراردهد و نیز سه اصل عمدۀ آگاهی عامه را که همانا عمومیت، وضاحت و بی طرفی است جداً رعایت نموده باشد. همچنان، اقشار مختلف مردم مانند زنان، جوانان، متنفذان، بیسوادان، اقلیت ها و آنهایی که زیرسن رأیدهی قرار دارند، تحت پوشش آگاهی دهی قرار گیرند. در حال حاضر افغانستان حدوداً دارای 32  میلیون جمعیت میباشد که نزدیک به  12 میلیون آن واجد شرایط رأیدهی می باشند. با توجه به این مقدمه کوتاه لازم است در قدم اول تعریفی از واژه کمپاین داشته باشیم.

تعریف کمپاین

کمپاین درلغت به مفهوم جلگه و زمین هموار و همچنان به معنی عملیات نظامی و سیاسی در یک ناحیه محدود برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده آمده است. اما در اصطلاح عبارت از کارزار سیاسی، مبارزه و تلاش در جهت هماهنگ نمودن یک حرکت دسته جمعی و گروهی بخاطر رسیدن به یک هدف خاص معنی شده است . این هدف ممکن است سیاسی، فرهنگی و نظامی باشد یا اجتماعی، بنا براین هر کمپاین برای رسیدن به مقصود و هدف باید از منابع متعدد و بسترلازم برخوردار باشد.

حالا این کمپاین به محورهر موضوعی شکل بگیرد در برگیرنده ی بستر و منابع ذیل میباشد:

 • منابع انسانی
 • پول
 • وقت
 • معلومات
 • محیط و جامعه

پلان کمپاین چیست؟

کمپاین بدون داشتن یک پلان منظم نه مؤثریت خواهد داشت و نه گروه را به مقصود خواهد رساند پس باید هر جمعی و گروهی قبل از هرچیز با توجه به منابع و بستر، برای کمپاینی که در نظر دارد یک پلان ویا برنامه عمل بسنجد ،داشتن پلان جمع را آسان تر و ساده تر به هدف رهنمون می سازد . بنابراین پلان کمپاین عبارت از چگونگی مدیریت این منابع بصورت مؤثرمیباشد تا اینکه تاثیر آن ها را به حد اعظمی برساند. پلان کمپاین یک سند کتبی یا تحریری است که بیان میدارد چی چیزی را میخواهید و چگونه می خواهید به دست آورید از این رو پلان کمپاین دارای اجزای ذیل میباشد.

 • هدف و مقاصد
 • جدول زمانی و پلان عمل
 • بودجه و منابع مالی
 • پیام
 • وسایل کمپاین از قبیل رسانه ها ارتباط جمعی، ویب سایت و شبکه های اجتماعی و غیره
 • تیم کمپاین

 بنابراین و با توجه به مقدمه و موضوعات مطرح شده پیرامون کمپاین، منابع و پلان کمپاین که تا اینجا به طور بسیار مختصر بدان اشاره شد باید روی کمپاین آگاهی عامه انتخابات که در واقع موضوع مورد بحث ما نیز همین است، مکس کنیم تا در نتیجه بدانیم کمپاین آگاهی عامه انتخابات چیست و ما را چگونه به هدف می رساند.

کمپاین آگاهی عامۀ انتخابات چیست؟

یک بخش از وظایف اساسی ریاست اطلاعات و آگاهی عامه راه اندازی کمپاین آگاهی عامه به ‌منظور برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، همه شمول، شفاف و قابل قبول به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی، میباشد، تا واجدین شرایط رأی‌دهی و جوانب ذیربط در هر مرحلۀ انتخابات معلومات و انگیزۀ کافی داشته باشند تا آگاهانه رأی داده و سطح اشتراک مردم بلند برده شود. برنامه‌های آگاهی عامه، یکی از ستون‌های اصلی برنامه‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تشکیل میدهد که با طرح و تطبیق آن در سراسر کشور، نه تنها سطح مشارکت ملی در انتخابات بلند برده می‌شود، بلکه اعتماد  مردم و جوانب دخیل بالای این پروسه نیز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا در برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، همه شمول، شفاف و قابل قبول به مردم افغانستان وجامعۀ جهانی، لازم است تا واجدین شرایط رأی‌دهی و جوانب ذیربط درهرمرحلۀ انتخابات معلومات و انگیزۀ کافی داشته باشند تا آگاهانه رأی داده و سطح اشتراک مردم بلند برده شود.  اما دست‌یافتن به این امرمهم، بدون طرح و تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه ممکن نیست.

اهداف کمپاین آگاهی عامه

هدف از کمپاین‌ آگاهی عامه، بلند بردن آگاهی مردم درمورد پروسه انتخابات و سطح مشارکت ملی و جلب اعتماد و باورمردم نسبت به کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات و افزایش اعتبار تمام پروسه‌های انتخابات از پروسه ثبت نام رأی دهندگان الی اعلان نتایج نهایی انتخابات و اعتبارمردم نسبت به کارکرد کمیسیون می‌باشد. زیرا، ارتقای سطح آگاهی ودانش مردم وهمینطورجوانب ذیربط درباره‌ی پروسه‌ یادشده، حق رأی‌دهی شهروندان کشوررا تضمین کرده و زمینه‌ی تقلب و تخطی‌های انتخاباتی را محدود می‌سازد. بنابراین با توجه به مؤثریت کمپاین درمورد ارتقای سطح آگاهی مردم و همچنان ایجاد باورمندی جوانب ذیدخل در انتخابات، باید دید که مقاصد اصلی و فرعی کمپاین آگاهی عامه چیست؟ پیام ها، فعالیت ها و شیوه های کمپاین آگاهی عامه کدام اند؟ بنابرین لازم است موضوع را از مقاصد اصلی وفرعی کمپاین آغاز کنیم تا بتوانیم دقیق تر درمورد کمپاین آگاهی عامه بیشترمعلومات بدست بیارویم.

مقاصد کمپاین آگاهی عامه

 • رایج شدن تدریجی فرهنگ انتخابات ونهادینه ساختن ارزشهای دموکراسی درجامعۀ افغانستان؛
 • حصول اطمینان مردم از برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف و معتبر؛
 • افزایش مشارکت جوانب ذیربط درپروسه های انتخابات؛
 • افزایش تعداد رأی‌دهندگان درمقایسه با آمارسطح اشتراک رأیدهندگان درانتخابات های گذشته؛
 • بلند بردن سطح اعتماد و باور مردم نسبت به انتخابات ها و نهادهای مدیریت کنندۀ آن؛
 • کاهش اتهامات بی بنیاد بر کمیسیون در خصوص تقلب و تخلفات انتخاباتی؛
 • تثبیت هویت کمیسیون منحیث یگانه نهاد قانونی و با صلاحیت درعرصه مدیریت، رهبری و نظارت از انتخابات؛
 • تثبیت هویت کمیسیون منحیث نهاد مستقل و بی‌طرف که درنهادینه سازی دموکراسی در افغانستان از طریق برگزاری انتخابات تلاش دارد.

پیامهای کمپاین آگاهی عامه

 • نشر پیام های صوتی ، تصویری و چاپی ؛
 • برگزاری جلسات هماهنگی و آگاهی دهی؛
 • استفاده از مواد ممد آگاهی عامه؛
 • آگاهی دهی توسط نهاد های همکار.

 فعالیت های کمپاین آگاهی عامه

 • نشر پیام های آگاهی عامه از طریق ویب سایت و صفحات اجتماعی کمیسیون به صورت روزانه الی اعلان نتایج نهایی انتخابات؛
 • تدویر کنفرانس های مطبوعاتی طبق نیاز؛
 • تولید و نشر اعلانات تلویزیونی و رادیویی به سه زبان دری، پشتو و اوزبیکی؛
 • نشر و پخش بیشتر پیام ها از طریق رسانه های صوتی، تصویری و چاپی؛
 • چاپ و نصب تابلوهای بزرگ و کوچک تبلیغاتی ( بلبورد) در ساحات مزدحم و پرنفوس مراکز ولایات، شاهراه ها و بنادر و مراکز ولسوالی ها؛
 • ایجاد و حفظ روابط نزدیک و هماهنگ با نهاد های دولتی و غیر دولتی جهت همکاری در تطبیق کمپاین ساحوی آگاهی عامه و نشر و پخش پیام های کمیسیون به مردم از طریق آنها؛
 • طرح، هماهنگی، تطبیق، نظارت و ارزیابی کمپاین مستقیم آگاهی عامه؛
 • ارائه معلومات برای مردم از روند های فوق الذکر از طریق مرکز تلیفونی کمیسیون با شمارۀ 190 (کال سنتر).

 مخاطبین کمپاین آگاهی عامه

کمپاین آگاهی عامه تمامی اقشار و کتله‌های مختلف اجتماعی کشور را اعم از زنان، مردان، جوانان، معلولین، اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی، کوچی ها و اجتماعات محلی در سراسر افغانستان، تحت پوشش قرارمیدهد.

پیام های کلیدی آگاهی عامه

پیام‌های کلیدی آگاهی عامه با استفاده از قانون اساسی، قانون انتخابات، لوایح، طرزالعمل ها و تصامیم کمیسیون و پلان عملیاتی مصوب کمیسیون برای معلومات مخاطبین مختلف مورد هدف تهیه و از طریق وسایل مختلف نشر و پخش می‌شوند.

 پیام های آگاهی عامه به دو بخش تقسیم میشوند:

 • پیام های معلوماتی که در برگیرندۀ معلومات انتخاباتی است که یک رأی دهنده به آن نیاز دارد تا بتواند به صورت درست و بدون کدام مشکل در روز انتخابات رأی بدهد.
 • پیامهای تشویقی که برای شهروندان واجد شرایط رای دهی انگیزه می دهد تا در پروسه انتخابات سهم بگیرند.

 نمونه ای از پیام های معلوماتی کمپاین آگاهی عامه

 • تاریخ، موقعیت و زمان رأی‌دهی؛
 • شرایط و مراحل رأی‌دهی؛
 • اقدامات کاهش تقلب؛
 • فهرست رأی‌دهندگان به اساس مراکز و محلات رأی‌دهی چیست؟ چرا مهم است؟ جلوگیری از تخطی ها، تذکره های جعلی و استیکرهای تکراری؛
 • میعاد، نقش ومسؤولیت های کاندیدان در دورۀ مبارزات انتخاباتی و دوره‌ی سکوت؛
 • نقش ناظرین و مشاهدین؛
 • محرمیت و مستقیم بودن رأی‌دهی؛
 • تاریخ، زمان و شرایط رأی‌دهی انتخابات؛
 • محلات جداگانه‌ی رأیدهی برای زنان؛
 • فراهم ساختن تسهیلات جداگانه رأی‌دهی برای زنان؛
 • شمارش معکوس برای روز انتخابات؛
 • اعلان نتایج ابتدایی و نهایی.

نمونه‌ی پیام های تشویقی کمپاین آگاهی عامه

 • رأی من، حق من، صدای من.
 • نقش زنان در تصمیم­گیری و رهبری، تغییرات مثبت را برای آنان و جامعه به­وجود می­آورد.
 • رأی‌دهی اشتراک در انتخابات است، آینده کشور بدست خود تان است؛
 • بیایید تا یک شهروند مسؤول باشیم (رأی دادن یک انتخاب و یک مسؤولیت است).
 • برای آینده تان رأی بدهید (آینده تان را امروز رقم بزنید، شما حالا فرصت دارید تا آینده تانرا بسازید).
 • ما از حق رأی تان حفاظت می‌کنیم در این راه ما را همکاری کنید.
 • برای حفاظت از حق رأی تان با ما همکاری کنید.
 • رأی ما کلید تغییر درزندگی ما (رأی ما، تغییر در زندگی ما).
 • هر شهروند بطورمساویانه ازحق رأی­دهی برخوردار می­باشد.

شیوه های کمپاین آگاهی عامه

کمپاین آگاهی عامه به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم راه اندازی میشود که در شیوه مستقیم تدویر جلسات رودررو و توزیع مواد چاپی آگاهی عامه و در شیوه غیرمستقیم؛ نشر و پخش پیام های آگاهی عامه توسط سائر وسایل ارتباط جمعی صورت می گیرد.

مواد چاپی مورد استفاده در کمپاین آگاهی عامه به شیوه مستقیم عبارت اند از بلبورد، پوستر، بنر، پولساین، لیف لیت، بروشور، فکت شیت و غیره. در ضمن تیاتر سیار نیز به شکلی پیامهای آگاهی عامه را برای مردم همرسانی میکند.

پخش و نشر پیام های آگاهی عامه در کمپاین  به شیوه غیرمستقیم از طریق رادیو و تلویزیون، پیام های تلیفونی، مرکزمعلومات کمیسیون ( کال سنتر) با شماره 190، صورت میگیرد.

هر کمپاین برای آنکه خوبتر وموفقانه ترپیش برود، باید ابزار و وسایل نیز داشته باشد از این رو کمپاین آگاهی عامه که بحث اصلی ماست نیز از این قاعده مثتثنی نیست. بنابراین لازم است وسایل کمپاین آگاهی عامه را در اینجا به طور فهرست وار برشماریم ودر مورد ابزار مهم آن وضاحت بدهیم.

وسایل کمپاین آگاهی عامه

 • نشر مواد چاپی آگاهی عامه از طریق رسانه های چاپی؛
 • تدویرکنفرانس های مطبوعاتی، پوشش جلسات علنی و جلسات هماهنگی؛
 • صفحات اجتماعی و ویب سایت کمیسیون؛
 • مواد ممد آگاهی عامه (قلم، کتابچه، بلوز، نشان، کلاه، دوسیه وغیره با نشان انتخاباتی و شعار های انتخاباتی؛
 • تطبیق پروژه های کوچک محلی (بازی های محلی سرگرم کننده و تفریحی با پیامهای انتخاباتی )؛
 • تیاتر سیار؛
 • مرکز معلومات انتخاباتی با شماره 190؛
 • تابلوهای بزرگ و کوچک تبلیغاتی یا بلبورد ها و پُل ساین ها؛
 • کمپاین مستقیم آگاهی عامه از جانب مبلغین آگاهی عامه؛
 • اعلانات عامه تلویزیونی و رادیویی.

استفاده از اعلانات رادیو و تلویزیون در کمپاین آگاهی عامه

رادیو و تلویزیون به ترتیب مؤثرترین وسایل ارتباطات عامه به شمار می‌روند، بنابراین ریاست اطلاعات و آگاهی عامه  جهت آگاهی دهی مردم  از مسایل و روندهای انتخاباتی از این وسایل استفاده اعظمی می‌نماید.

کمپاین مستقیم از جانب مبلغان  آگاهی عامه

از آنجایی که انتخابات در افغانستان یک پدیده ی نو بوده و مشکلات اساسی فرا روی نهادینه شدن فرهنگ انتخابات  وجود دارد این مشکلات باعث کارایی پایان کمپاین آگاهی عامه میشود. چالش های سد راه کمپاین آگاهی از قبیل؛ سطح پایین سواد، نبود پوشش رسانه ای در بعضی نقاط کشور، نبود برق کافی، صعب العبور بودن مناطق وغیره وجود دارد. بنابراین؛ ریاست اطلاعات و آگاهی عامه با استخدام مبلغان  کمپاین مستقیم را راه اندازی میکند. مبلغان آگاهی عامه با استفاده از جلسات پلان شده نقش اساسی را در کمپاین آگاهی عامه بازی میکنند.

شیوه کار مبلغان آگاهی عامه

مبلغان آگاهی عامه به گروپ های دو نفری (یک مرد و یک زن) به قریه ها و نواحی رفته و  با تدویر جلسات رو در رو مردم  و به ویژه واجدان شرایط رأی دهی را از پروسه های انتخابات پیش رو آگاهی داده و به مشارکت فعال در پروسه های انتخابات ترغیب نموده نقش ومکلفیت های شانرا در این پروسه ی ملی بازگو مینمایند. و همچنان مواد چاپی آگاهی عامه را مانند (صفحات معلوماتی، لیف لیت ها، بروشور ها، بوکلیت ها و غیره مواد چاپی را در بین اشتراک کنندگان توزیع مینمایند. در جلسات رو در رو که معمولا برای گروپ های 15 – 30 نفری تدویر میگردد، با استفاده از فلپ چارت دست داشته که بیشتر مصور است پروسه های انتخابات برای اشتراک کنندگان توضیح داده میشود.

 انواع جلسات مبلغان آگاهی عامه

مبلغان آگاهی عامه معمولاً چهار نوع جلسات را میتوانند در کمپاین آگاهی عامه برگزار نمایند که قرار ذیل است:

 • جلسات رو در رو؛
 • جلسات آنی،
 • جلسات مختصر یا بریفنگ و
 • جلسات بسیج مردم در اتفاقات مهم.

 کال سنتر (مرکز معلومات کمیسیون) با شماره‌ ۱۹۰

مرکز معلومات انتخاباتی يکی از وسايل مهم رياست آگاهی عامه بوده که از طريق شمارۀ‌  (۱۹۰) سهولت تماس را برای مردم افغانستان فراهم می‌کند، طوريکه مردم مي‌توانند با استفاده از هر نوع تليفون پرسش‌های شان را از کارمندان آموزش ديده مطرح نموده و در مورد پاسخ  دريافت نمايند. 

بلبوردها و پولساین (تابلوهای بزرگ و کوچک تبلیغاتی )

بلبورد و پولساین  به مثابه تصویر کمیسیون، سومین وسیله‌ مؤثر تبلیغاتی به شمار می‌رود. بلبورد و پولساین در جنب انتقال پیام‌های انتخاباتی مرتبط با قانون، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی، به مثابۀ  هویت کمیسیون به شمار رفته و در آن، ضمن پیام، شمارۀ معلوماتی ۱۹۰، آدرس وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی کمیسیون نیز درج می‌باشد. بلبوردها در چهارراهی‌های عمده‌ی شهرها، ساحات پر جمیعت، شاه‌راه‌ها، سرک‌های ورودی و خروجی شهرها، بنادر و مراکز ولسوالی‌ها نصب می شوند.

پوستر

پوستر یکی از وسیله های مصور ابلاغی و اطلاعاتی بوده که حاوی پیام و رهنمودها میباشد. در این وسیله از رنگها، نشان نهاد مربوطه، و تصاویر، تحت یک عنوان واضح استفاده میشود تا مردم در ارتباط به موضوع، معلومات بدست بیاورند. در تهیۀ این وسیله بیشتر قشربی سواد در نظر گرفته میشود و کوشش میشود که پیامها کوتاه باشد. پوسترها بیشتردرمراکز شهرها و مراکز ولایات درمناطق مزدحم، چهارراهی ها، مکاتب، پوهنتون ها، کلینیک های صحی، دوایر دولتی و محلات تجمع مردم نصب میشود تا مردم در ارتباط به موضوع مورد نظر معلومات دقیق بدست بیاورند.

 (لیفلیت) ورق معلوماتی

لیفلیت نیز از جمله وسایل چاپی ابلاغی و اطلاعاتی بوده که از اهمیت خاصی  برخور دار است. این وسیله کاملأ مانند  پوستر بوده و سایز آن A4 یعنی کوچکتر از پوستراست.

 فکت شیت (صفحه معلوماتی )

 فکت شیت یا صفحات معلوماتی یکی دیگر از جمله مواد چاپی آگاهی عامه است این مورد بیشتر برای اشخاص با سواد تهیه می‌گردد و معلومات اساسی و مهم به شکل مفصل در آن گنجانیده می‌شود.

مبلغان آگاهی عامه میتوانند از این مواد در جلسات و محافل که در نهاد های دولتی و نهاد های جامعۀ مدنی تدویر می یابد استفاده نموده و آن را به اشتراک کننده گان توزیع نمایند.

استفاده از ویب سایت کمیسیون در کمپاین آگاهی عامه

ویب‌سایت کمیسیون مستقل انتخابات هویت و راه مجازی ورود جوانب ذیربط و کشورهای تمویل کننده به کمیسیون است. بنابرین ویب‌سایت کمیسیون یکی از مهمترین وسایل اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم و جوانب ذیدخل به شمار می‌رود.

استفاده از صفحات اجتماعی در کمپاین آگاهی عامه

اطلاع رسانی و آگاهی دهی از طریق صفحات اجتماعی کم مصرف بوده و می‌توان با استفاده از آن به آسانی برای رای‌دهندگان و جوانب ذیدخل معلومات ارایه کرد. کمیسیون در حال حاضر از فیسبوک، تویتر، انستاگرام و یوتیوب بصورت گسترده استفاده می‌کند.

کنفرانس‌های مطبوعاتی، پوشش مجالس علنی و جلسات هماهنگی

 کمیسیون جهت آگاهی مردم و جوانب ذیربط کنفرانس های مطبوعاتی را طبق نیاز دایر میکند.

همچنان مجالس علنی و هماهنگی را تحت پوشش رسانه یی قرار داده، اعلامیه ها و اخبار را به نشر می رساند.

 نشر مواد مطبوع آگاهی عامه از طریق رسانه های چاپی

مواد چاپی آگاهی عامه بخصوص صفحات معلوماتی از طریق رسانه های چاپی مانند روز نامه ها، جراید و ماهنامه ها نشر می‌شود. لیست رسانه ها از جانب کمیسیون انتخاب می‎گردد.

 پیامکها ویا مسیج های تلیفونی

این هم یکی از شیوه های دیگر آگاهی دهی مردم توسط ارسال پیامهای تلیفونی بوده که کتله های عظیم مردم را به سرعت در باره روندهای انتخاباتی آگاهی میدهد و آنان را برای مشارکت در پروسه انتخابات ترغیب مینمایند.

برگزاری جلسات هماهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی ذیدخل در انتخابات

بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات با تدویر جلسات منظم هماهنگی با نهاد های که در راستای آگاهی عامه فعالیت دارند از آنها میخواهند که در قسمت توزیع مواد آگاهی عامه با کمیسیون همکاری نمایند در ضمن در ساحات که مبلغان  آگاهی عامه کمیسیون با مشکلات مواجه استند با آنها همکاری نمایند.

رادیوی سیار و یا لودسپیکر

استفاده از لودسپیکر که بالای وسایط نصب است بهترین وسیله برای آگاهی دهی مردم و جلب توجه مردم به پیامهای آن است طوریکه وسایط دارای رادیوی سیار در بازارها و محلات تجمع مردم رفته و پیامهای آگاهی عامه انتخابات را برای شان انتقال میدهد.

ترتیب و تنظیم نمایشگاه ها

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور اشاعه فعالیت های آگاهی عامه مربوط خویش نمایشگاه را برای مدت یک هفته بروی علاقه مندان و نمایندگان رسانه ها و جوانب دخیل در انتخابات برگزار مینماید. در این نمایشگاه برعلاوه تصاویر از فعالیت های انجام شده تمام مواد تولید شده صوتی، تصویری و چاپی به نمایش گذاشته میشود که در راستای جلب توجه مردم به فعالیت های آگاهی عامه انتخابات ممد واقع میشود.

 نتیجه

به یقین که آگاهی عامه منحیث عمده ترین فعالیت درعرصه انتخابات، بهترین وسیله و طریقه جلب و جذب مردم واجد شرایط رأیدهی جهت مشارکت در پروسه انتخابات میباشد و ریاست اطلاعات و آگاهی عامه  کمیسیون مستقل انتخابات از روش ها و وسایل مختلف معلوماتی وارتباطی فوق در انتخابات آينده نيز استفاده اعظمی خواهد کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط