قانون انتخابات برای اینکه کاندیداها بتواند اهداف و برنامه‌های شان برای شهروندان ارائه نمایند و حمایت آنان را از برنامه‌های کاری شان بدست آورد، صراحت دارد. در این دوره رأی دهندگان می‌توانند در مورد برنامه و اهداف کاندیداهای مستقل و احزاب سیاسی، معلومات دقیق بدست آورند. هم‌چنان کاندیداها می‌توانند در دوران مبارزات انتخاباتی از طریق سازماندهی مجالس سیاسی، گردهمایی‌ها و سخنرانی‌ها با مردم مواجه شده برنامه‌های شان را به آن‌ها توضیح دهند. دوره مبارزات انتخاباتی براساس ماده ۷۶ در قانون انتخابات برای هر انتخابات چنین مشخص شده است:

  • برای انتخابات ریاست جمهوری مدت ۶۰ روز؛
  • برای انتخابات ولسی جرگه ۲۰ روز؛
  • برای انتخابات شورای ولایتی ۲۰ روز؛
  • برای انتخابات شورای ولسوالی‌ها ۱۵ روز؛
  • برای انتخابات شورای قریه ۷ روز؛

برای انتخابات شاروال‌ها و مجالس شاروالی‌ها ۲۰ روز در قانون انتخابات در نظر گرفته شده است.
مبارزات انتخاباتی در هر انتخابات ۴۸ ساعت قبل از آغاز روز انتخابات ختم می‌شود. برای اینکه روند انتخاباتی برای تمامی کاندیدان عادلانه و شفاف ‌باشند، طرزالعمل جداگانه‌ای که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب می‌گردد؛ شیوه‌ای مبارزات انتخاباتی را در هر انتخابات مشخص می‌کند.

شرایط مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط