ایجاد شفافیت و تأمین عدالت انتخاباتی حق عموم شهروندان در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار است. برای رسیدگی به تخلفات، اعتراض‌ها و شکایات در فرایند انتخاباتی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر مبنای قانون انتخابات ایجاد گردیده است. این کمیسیون در جریان انتخابات مسوولیت رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات ناشی از تخطی‌ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی را به شکل دوامدار، برای تحکيم و نهادینه‌سازی دموکراسی از طريق ايجاد فضای اعتماد، بلند بردن سطح مشارکت ملی و نھادينه شدن انتخابات منظم و معياری در کشور به عهده دارد. چنان‌که اعتراض‌ها و شکایات شهروندان در دفتر مرکزی کمسیون شکایات انتخاباتی یا دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت می‌شوند و سپس مورد بررسی‌های قانونی قرار می‌گیرد. پس از بررسی همه‌جانبه تصمیم‌ها در موارد اعتراضی و شکایات از طریق رسانه‌ها برای شهروندان کشور اعلام می‌گردد.

براساس صراحت مواد نودو یک و هفتادو چهارم قانون انتخابات اشخاص، احزاب سیاسی و سایر نهادها می‌توانند در خلال مدت 2 روز کاری یا در خلال مدت حد اکثر دو هفته بعد از نشر فهرست ابتدایی کاندیداها در رابطه به عدم واجد شرایط بودن آنان اعتراض نمایند. هم‌چنان کاندیداها و نمایندگان آنان می‌تواند در حین رأی‌دهی و شمارش آراء ویا در مدت 2 روز کاری بعد از روز برگزاری انتخابات در مرکز و ولایات شکایت‌های شان را درج نمایند. کمیسیون‌های ولایتی شکایات مکلف اند در مدت ۱۵ روز کاری بعد از ختم زمان ثبت و درج شکایت‌ها و اعتراضات، نتایج بررسی‌های خویش را نهایی و نشر نمایند. در صورتیکه شکایت کننده ویا معترض نتایج بررسی کمیسیون ولایتی را قناعت نداشته باشند، می‌توانند در مدت 3 روز کاری بعد از نشر تصمیم به شکل کتبی در کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی اعتراض درج نمایند. کمیسون مرکزی شکایات موارد اعتراض بر تصامیم کمیسون‌ها ولایتی را به رویت اسناد و مدارک مورد بررسی مجدد قرار داده و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید. براساس ماده ۹۳ قانون انتخابات، تصامیم کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی منحیث عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، نهایی می‌باشد. هیچ مرجع دیگری داخلی یا خارجی، نمی‌تواند، قضایای انتخاباتی را از دایره صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی خارج سازند ویا در نتیجه بررسی تخلفات و تخطی‌ها مداخله نمایند. کمیسیون شکایات در تصمیم‌گیری‌ها براساس قوانین، طرزالعمل های مربوطه، اصل عدالت و شفافیت، مسئولیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات را پیش می‌برد.

کمیسیون بررسی ویژه

کمیسیون بررسی ویژه مطابق فقره دوم ماده ۴۴ قانون انتخابات ایجاد گردیده است. این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ادارۀ ارگان‌‌های محلی که ریاست این کمیسیون را نیز رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به عهده دارد. کمیسیون بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیداها در گروه‌های مسلح غیر قانونی در جریان روند نامزدی کاندیداها راه اندازی می‌گردد. این کمیسیون مسؤولیت دارد تا فرماندهی یا عضویت کاندیداها را در گروه‌های مسلح غیر قانونی به اساس شکایات مردم، اسناد و مدارک موجود نزد نهاد‌های تشکیل دهنده، شناسایی و تثبیت نماید تا ثابت بسازد که کاندیداها فرماندهی نیروهای نظامی یا گروه‌های مسلح غیر مسوول را به عهده نداشته باشند. روند بررسی همراه با ثبت نام کاندیداها شروع شده و تا نشر فهرست نهایی کاندیداها ادامه دارد. مسؤولیت بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیداها در گروه‌های مسلح غیر قانونی را «کمیسیون ویژه‌ای بررسی عضویت یا فرمان‌دهی گروه‌های مسلح غیر قانونی» دارد و سپس تصمیم نهایی در مورد حذف نام کاندیداهای که عضویت یا فرمان‌دهی گروه‌های مسلح غیرقانونی را داشته باشند توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی اتخاذ می‌گردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط