کاندیدان محترم انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان 1398، از مصارف و مساعدت‌های انتخاباتی خویش در خلال 60 روز مبارزات انتخاباتی، به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش ارائه می‌نمایند. فقرۀ (2) مادۀ 77 قانون انتخابات، کاندیدان را ملزم به ارائه گزارش از منابع تمویل، حدود و موارد مصارف انتخاباتی خود به کمیسیون نموده و معلومات مربوط به حساب بانکی، صورت حساب بانکی، نمایندۀ امور مالی، گزارش قروض خویش را نیز با استفاده از فورمه‌های مربوط به کمیسیون ارائه می‌دارند.

کاندیدان ویا نمایندگان مالی آنان باید در طی مدت 60 روز مبارزات انتخاباتی، دو گزارش از امور مالی مبارزات انتخاباتی مربوط به کمیسیون ارائه نمایند. امور مالی کاندیدان، توسط «لایحۀ تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست‌جمهوری 1398» تنظیم می‌گردد و این لایحه، طرزالعمل، رهنمود و فورمه‌های امور مالی کاندیدان توسط کمیسیون تهیه گردیده و در اختیار کاندیدان قرار داده می‌شود.

برای حصول اطمینان از تأمین شفافیت و تنظیم امور مالی انتخاباتی کاندیدان مطابق احکام قانون انتخابات و مصوبات کمیسیون، گزارش‌های دریافتی امور مالی کاندیدان - هم‌زمان با اعلان نتایج ابتدایی انتخابات - از طریق ویب‌سایت کمیسیون منتشر و همگانی می‌شود.

مردم و سایر جوانب ذی‌دخل در امر انتخابات می‌توانند در صورت مشاهدۀ هرگونه تخلف انتخاباتی معطوف به امور مالی مندرج مادۀ 98 قانون انتخابات، در کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت درج نموده و از رسیدگی قانونی آن اطمینان حاصل نمایند.

رهنمودها

فورمه ها

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط