فهرست رأی دهندگان جدولی بوده که شهرت اشخاص واجد شرایط رأی دهی و کد مرکز رأی‌دهی در آن درج است. هر شهروند واجد شرایط رأی‌دهی افغانستان حق دارد، نام خود را به حیث رأی‌دهنده در فهرست رأی دهندگان و به عنوان کاندیدا در فهرست کاندیداها ثبت نمایند تا در انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی‌جرگه شرکت بتواند. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است، فهرست رأی دهندگان را با تفکیک مراکز رأی دهی تهیه و به مرکز ملی معلومات کمیسیون وصل کند. بنابراین روند ثبت نام و نمایش فهرست رأی دهندگان از تاریخ 18 جوزا الی 8 سرطان 1398 تطبیق گردید. 

کمیسیون مستقل انتخابات جهت شناسای افراد واجد شرایط رأی دهی در روند ثبت نام و تهیه فهرست رأی‌دهندگان از تذکره به حیث مهم‌ترین سند معتبر ملی استفاده می‌کند. تذکره‌های قدیمی و جدید که ثبت و تأیید ثبت احوال نفوس را داشته باشند دارای اعتبار است. از آنجا که تعداد زیادی شهروندان و به خصوص زنان در قریه‌ها که هنوز تذکره نگرفته‌اند، ادارۀ ثبت احوال نفوس مکلف است تا قبل از آغاز روند ثبت نام رأی دهندگان تذکرۀ تابعیت توزیع می‌کند. اداره ثبت احوال نفوس آمادگی توزیع تذکره برای حدود ده میلیون واجدان شرایط رأی دهی در سراسر افغانستان اعلان کرده است. با توزیع تذکره روند ثبت رأی دهندگان براساس اصل تذکره انجام می‌شود، و تمامی کارت‌های رأی دهی قبلی باطل است.

در مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان نام اشخاص به حیث رأی‌دهنده ثبت می‌شود که سن 18 سالگی را در روز انتخابات تکمیل کند. فرد واجد شرایط رأی‌دهی شخصا به مرکز ثبت نام رفته و نام خود را در فهرست رأی‌دهدگان ثبت می‌کند. کارمند تثبیت هویت با درخواست کننده مصاحبه کرده، تذکرۀ تابعیت‌اش را بررسی و وی را بعد از تثبیت هویت به کارمند ثبت نام معرفی می‌کند. کارمند ثبت نام معلومات درخواست کننده را براساس تذکره در کتاب ثبت نام درج می‌کند، سپس بخش تصدیق ثبت نام را از فورمۀ ثبت نام جدا و به کارمند دیگر می‌دهد. کارمند دیگر بخش تصدیق ثبت نام را در عقب تذکره با اسکاشتیپ امنیتی برچسپ زده و تذکره را به درخواست دهنده می‌دهد. اگر نام کسی در فهرست رأی‌دهندگان درج نبوده و یا معلومات مربوط اش درست نباشد، به مرکز ثبت نام رفته، نام خود را درج و معلومات مربوط خود را درست کند. در غیر این صورت در روز انتخابات رأی داده نمی‌تواند.

در محلات ثبت نام زنانه کارمندان زن مؤظف اند. بنابراین، زنان واجد شرایط رأی‌دهی جهت ثبت نام به آسانی آن جا مراجعه کرده می‌توانند. باید گفت کمیسیون مستقل انتخابات در جهت استخدام کارمندان در تمامی روند انتخابات پالیسی دولت را در بارۀ زنان و معلولان در نظر می‌گیرد. هم‌چنان برای تأمین امنیت مراکز و محلات ثبت نام، نیروهای امنیتی در اطراف مراکز ثبت نام قرار داشته و مسؤولیت تأمین امنیت را به دوش دارند.

برای تأمین شفافیت روند ثبت نام و تهیه فهرست رأی‌دهدندگان به ناظران، مشاهدان ملی و بین المللی، رسانه‌ها اعتبارنامه داده می‌شود. آن‌ها می‌توانند در صورت عدم موجودیت شرایط و یا تخلف کسی از قانون انتخابات و طرزالعمل‌های کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض و شکایت کنند. چگونگی رسیدگی به اعتراض‌ها وشکایت‌ها در طرزالعمل‌های کمیسیون مشخص شده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط