کمیسیون مستقل انتخابات بتعداد ۱۰ بست رتبه سوم و چهارم خویش را به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست ریاست بخش بست کود بست شرایط تحصیل شرایط تجربه کاری سیستم اعلان تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ مدیریت عمومی سوانح و دیتابیس ریاست منابع بشری ۴ IEC-036 سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ کمپیوتر ساینس، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، برنامه کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، مدیریت تکنالوژی معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود. داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۲ آمریت جندر آمریت جندر ۳ IEC-037 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: جندر ومطالعات زنان،  اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری ، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت عمومی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، حکومتداری، روابط عامه، ارتباطات، ژورنالیزم، ادبیات، تعلیم و تربیه، شرعیات(فقه وقانون) و سایر رشته های مرتبط به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخلی و یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود. حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۳ مدیریت عمومی تعیین مراکز و محلات انتخاباتی ریاست هماهنگی عملیات ساحوی ۴ IEC-038 حد اقل سند تحصیلی لیسانس و به درجات تحصیلی بلندتر ترجیح داده میشود. داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۴ کارشناس ارتباط و امور کاندیدان ریاست ارتباط خارجه ۳ IEC-039 حد اقل سند تحصیلی لیسانس؛ حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حکومتداری، ارتباطات، روابط بین الملل، ادبیات و به درجه های بالاتر تحصیلی در رشته متذکره ارجحیت داده میشود. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۵ آموزگار ریاست آموزشهای انتخاباتی ۴ IEC-040 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ ادبیات، تعلیم و تربیه، مدیریت آموزشی، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، پالیسی عامه، حکومتداری، جامعه شناسی، روابط عامه، ارتباطات،‌ مدیریت اطلاعات، توسعه پایدار،‌مدیریت و رهبری، حقوق و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود. حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۶ مدیر عمومی مرکز معلومات های انتخاباتی ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۴ IEC-041 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، پالیسی عامه، مدیریت مالی و حسابی، حقوق ، ادبیات، تعلیم و تربیه،‌جامعه شناسی، حکومتداری، مدیریت دولتی، علوم اجتماعی، ارتباطات،‌مدیریت اطلاعات، روابط عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود. حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۷ مدیر عمومی طرح و تهیه مواد آگاهی عامه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۴ IEC-042 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ ژورنالیزم، مدیریت و رهبری، پالیسی عامه، علوم اجتماعی، ادبیات علوم بشری، حقوق علوم سیاسی، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، تعلیم و تربیه ، حکومتداری، روابط عامه، جامعه شناسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت ده میشود. حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۸ مدیریت عمومی خدمات عملیاتی ریاست خدمات و اداری ۴ IEC-043 داشتن سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های ، اقتصاد،‌ اداره و تجارت، انجنیری، مدیریت و رهبری، حکومتداری، مدیریت دولتی، مدیریت عمومی، اداره عامه و به درجه های بالاتر تحصیلی در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود. حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۹ سکرتر مقام کمیسیون ریاست دفتر مقام ۳ IEC-044 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، مدیریت و رهبری، اقتصاد،‌ اداره و تجارت، ادبیات، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی،‌حکومتداری، علوم اجتماعی ، ژورنالیزم، انجنیری ،‌حقوق و علوم سیاسی به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور ارجحیت داده میشود. حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور اداری و گزارش نویسی و سایر موارد مندرج اهداف ومسئولیت های وظیفوی این بست از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
۱۰ آمریت تحریرات ریاست دفتر مقام ۳ IEC-045 داشتن ند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ ارتباطات، ادبیات، ژورنالیزم، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، پالیسی عامه، حکومتداری،‌جامعه شناسی، روابط عامه، مدیریت اطلاعات، توسعه پایدار، مدیریت و رهبری، حقوق، شرعیات، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی، تکنالوژی معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. رتب و معاش ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰

کمیسیون مستقل انتخابات بتعداد ۳۸ بست رتبه سوم و چهارم خویش را به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست تعداد بست ریاست بخش بست کود بست شرایط تحصیل شرایط تجربه کاری سیستم اعلان تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ سکرتر  منشی کمیسیون ۱ کمیسیون مستقل انتخابات ۴ IEC-001 داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، مدیریت و رهبری اقتصاد، اداره و تجارت، ادبیات، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، حکومت داری، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، انجنیری، حقوق و علوم سیاسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری در بخش های مدیریتی مشابه تخصصی در امور اداری و گزارش نویسی رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲ سکرتر  عضو کمیسیون ۴ کمیسیون مستقل انتخابات ۴ IEC-002 داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، مدیریت و رهبری اقتصاد، اداره و تجارت، ادبیات، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، حکومت داری، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، انجنیری، حقوق و علوم سیاسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری در بخش های مدیریتی مشابه تخصصی در امور اداری و گزارش نویسی رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۳ مدیر عمومی تعقیب و پیگیری مصوبات  ریاست دفتر ۱ کمیسیون مستقل انتخابات ۴ IEC-003 داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، جامعه شناسی، حکومت داری، اداره عامه، اداره و تجارت، اقتصاد، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی ، اداره و رهبری و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۴ مفتش داخلی ۲ کمیسیون مستقل انتخابات /ریاست تفتیش داخلی ۴ IEC-004 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، پالیسی عامه ، مدیریت مالی و حسابی، حقوق و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۵ آمر نظارت و ارزیایی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست نظارت و ارزیابی ۳ IEC-005 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های روابط بین الملل، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، جامعه شناسی، روابط عامه، اقتصاد، دیپلوماسی، پالیسی عامه ، ارتباطات ، حکومت داری، مدیریت دولتی، مدیریت عمومی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۶ کارشناس نظارت  و ارزیابی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست نظارت و ارزیابی ۴ IEC-006 داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های اداره و تجارت مدیریت عمومی حقوق، اداره عامه ، پالیسی عامه، اقتصاد و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری در بخش نظارت و ارزیابی رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۷ آمر تحلیل و بررسی ریاست نظارت و ارزیابی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست نظارت و ارزیابی ۳ IEC-007 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد، تعلیم وتربیه، ادبیات، اداره عامه و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۸ کارشناس تحلیل و بررسی ریاست نظارت و ارزیابی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست نظارت و ارزیابی ۴ IEC-008 داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های اداره و تجارت مدیریت عمومی حقوق، اداره عامه ، پالیسی عامه، اقتصاد و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۹ مدیر عمومی اسناد وآرشیف دارالانشا ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست عمومی دارالانشا ۴ IEC-009 داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های مدیریت و رهبری، پالیسی عامه، علوم اجتماعی، ادبیات علوم بشری، ژورنالیزم، حقوق، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، تعلیم و تربیه، حکومت داری، اداره و تجارت، جامعه شناسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۰ مدیر عمومی طرح وتدوین طرزالعمل های انتخاباتی ریاست حقوق ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست حقوق ۴ IEC-010 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های حقوق، شرعیات، اداره عامه، اقتصاد، علوم اجتماعی ، روابط عامه، ادبیات، اداره و تجارت، اداره و منجمنت ، پالیسی عامه، حکومت داری، مدیریت عمومی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۱ مدیر عمومی اجرائیه معاونیت عملیاتی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / معاونیت عملیاتی ۴ IEC-011 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه ، اداره و تجارت ، پالیسی عامه ، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، ادبیات ، تعلیم و تربیه ، جامعه شناسی، حکومت داری، روابط عامه، ارتباطات ، مدیریت دولتی ، مدیریت عمومی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۲ کارشناس توسعه و برنامه ریاست پلان ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست پلان و پالیسی ۴ IEC-012 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه ، اداره و تجارت، حقوق، انکشاف پلان گذاری ، مدیریت عمومی ، پالیسی عامه ، مدیریت پروژه ، حکومت داری، شرعیات، فقه و قانون و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۳ کارشناس تحلیل و توحید  پلان ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست پلان و پالیسی ۴ IEC-013 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه ، اداره و تجارت، حقوق، انکشاف پلان گذاری ، مدیریت عمومی ، پالیسی عامه ، مدیریت پروژه ، حکومت داری و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۴ آمر امور تخنیکی ریاست تکنالوژی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۳ IEC-014 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های تکنالوژی معلوماتی یا انجنیری داشتن حد اقل دوسال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۵ مدیر عمومی سخت افزار ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۴ IEC-015 داشتن حد اقل سند تحصیلی به سویه لیسانس در یکی از رشته های مدیریت تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر، انجنیری سافت ویر ، برنامه های کمپیوتری،‌علوم کمپیوتر، پروگرام نویسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۶ مدیر عمومی شبکه دفتر مرکزی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۴ IEC-016 داشتن حد اقل سند تحصیلی به سویه لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر ساینس، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر، انجنیری سافت ویر، برنامه های کمپیوتری، نتورکنگ و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۷ آمر تنظیم امور ولایت ریاست تکنالوژی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۳ IEC-017 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تکنالوژی معلوماتی یا انجنیری ، علوم کمپیوتر، شبکه داخلی، کمپیوتر ساینس ، اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت، حقوق و علوم سیاسی، روابط بین الملل و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل دوسال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۸ مدیر عمومی تنظیم امور ولایت ریاست تکنالوژی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۴ IEC-018 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های علوم کمپیوتر، تکنالوژی معلوماتی، شبکه داخلی، کمپیوتر ساینس و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۱۹ تکنیشن سیستم معلومات جغرافیائی (GIS) ریاست تکنالوژی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۴ IEC-019 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های سیستم های اطلاعات جغرافیایی جی آی اس ، سروی و کادستری، جیودیزی، تکنالوژی معلوماتی، سیستم های معلوماتی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۰ مدیر عمومی ثبت وتنظیم معلومات (دیتابیس) ریاست تکنالوژی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۴ IEC-020 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مدیریت تکنالوژی معلوماتی، دیبابیس، سیستم های معلوماتی، مدیریت و رهبری، پالیسی عامه، علوم اجتماعی، ادبیات علوم بشری، ژورنالیزم ، حقوق ، اقتصاد، اداره عامه ، مدیریت عمومی ، تعلیم و تربیه، جامعه شناسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۱ مدیر عمومی نرم افزار ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست تکنالوژی معلوماتی ۴ IEC-021 داشتن حد اقل سند تحصیلی در یکی از رشته های تکنالوژی معلوماتی، علوم کمپیوتری، برنامه های کمپیوتری، انجنیری کمپیوتر، انجنیر سافت ویر و انکشاف سافت ویر و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۲ مدیر عمومی اجرائیه معاونیت ارتباطات استراتیژیک ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / معاونیت ارتباطات استراتیژیک ۴ IEC-022 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه ، اداره و تجارت ، پالیسی عامه ، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، ادبیات ، تعلیم و تربیه ، جامعه شناسی، حکومت داری، روابط عامه، ارتباطات ، مدیریت دولتی ، مدیریت عمومی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۳ مدیر عمومی دیزاین گرافیک ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست آگاهی عامه ۴ IEC-023 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های دیزاین و گرافیک، تکنالوژی معلوماتی، دیزاینگ، علوم کمپوتر، انجنیری کمپیوتر، برنامه های کمپیوتر، پروگرام نویسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۴ کارشناس نظارت از رسانه ها ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست آگاهی عامه ۴ IEC-024 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های ژورنالیزم، ادبیات ، ارتباطات، اداره عامه و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل دوسال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۵ مدیر عمومی اجرائیه معاونیت مالی و اداری ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / معاونیت مالی و اداری ۴ IEC-025 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه ، اداره و تجارت ، پالیسی عامه ، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، ادبیات ، تعلیم و تربیه ، جامعه شناسی، حکومت داری، روابط عامه، ارتباطات ، مدیریت دولتی ، مدیریت عمومی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۶ مدیر عمومی محاسبه نقدی ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست مالی و حسابی ۴ IEC-026 داشتن حد اقل سند تحصیلی در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حساب داری، حکومتداری، ACCA ، CA، CPA ، CIA، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۷ مدیر عمومی بودجه وتخصیصات ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست مالی و حسابی ۴ IEC-027 داشتن حد اقل سند تحصیلی در یکی از رشته های مدیریت مالی وحسابی، مالی و اداری، حسابداری، اقتصاد، بانک داری، اداره و تجارت، اداره عامه و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۸ مدیرعمومی تحلیل وتصنیف وظایف ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست منابع بشری ۴ IEC-028 داشتن حد اقل سند تحصیلی در یکی از رشته های مدیریت منابع بشری، مدیریت و رهبری، پالیسی عامه، اقتصاد، اداره عامه، مدیریت عمومی، پلانگذاری، اداره و تجارت ، جامعه شناسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۲۹ مدیر عمومی رفاه صحت و ارتباط کارکنان ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست منابع بشری ۴ IEC-029 داشتن حد اقل سند تحصیلی در یکی از رشته های مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری،‌اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی ، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۳۰ مدیر عمومی حاضری ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست منابع بشری ۴ IEC-030 داشتن حد اقل سند تحصیلی در یکی از رشته های اداره و منجمنت، اداره و تجارت، اقتصاد، مدیریت منابع بشری، پالیسی اداره عامه، حقوق، حکومتداری، مدیریت عمومی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۳۱ مدیر عمومی   HRMIS ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / ریاست منابع بشری ۴ IEC-031 داشتن حد اقل سند تحصیلی در یکی از رشته های تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، انجنیری انفارمتیک، منابع بشری، اداره عامه، اداره و تجارت، اقتصاد و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۳۲ مدیر عمومی دیتابیس جندر ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / آمریت جندر ۴ IEC-032 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، از موسسات ملی وبین المللی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۳۳ مدیر عمومی نظارت از تطبیق پالیسی های جندر ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / آمریت جندر ۴ IEC-033 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت ، مدیریت عمومی ، پالیسی عامه، مطالعات جندر، حقوق، جامعه شناسی، ادبیات، تعلیم و تربیه، ارتباطات، روابط عامه ، علوم اجتماعی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰
۳۴ مدیرعمومی اگاهی دهی جندر ۱ کمیسیون مستقل انتخابات / آمریت جندر ۴ IEC-034 داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های جندرو مطالعات زنان، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت پالیسی عامه، اقتصاد، مدیریت عمومی، جامعه شناسی، روابط عامه، حکومتداری خوب، ارتباطات ژورنالیزم، ادبیات، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود داشتن حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه رتب و معاش ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط