موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک روغنیات و فلتر باب مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را به شرکت تجارتی و خدمات لوژستیکی فیصل صدیق اسکای دارنده جواز نمبر 76761 واقع کارته نو سرک اول ناحیه ۸ ، مرکز کابل، افغانستان که مجموعا قرارداد مبلغ 2,265,330  دو میلیون دو صدو شصت و پنج هزارو سه صدو سی افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۴۰۰/۲/۰۴ ۱۴۰۰/۲/۱۰

نام پروژه:{تهیه و تدارک کمره های امنیتی برای محوطه دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/1400/G-1676

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز این اداره اشتراک نموده شرطنامه آن را از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات کمیسیون بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  400,000 چهار صد هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۴۰۰/۱/۲۳ ۱۴۰۰/۲/۱۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک ۵۴ قلم قرطاسیه باب مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را به شرکت خدمات لوژستیکی عباد اسرار دارای جواز نمبر 54802 واقع کارته نو سرک سوم ناحیه ۸، مرکز کابل، افغانستان که مجموعا قرارداد مبلغ 3,432,741  سه میلیون و چهار صدو سی و دو هزار و هفت صدو چهل و یک افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط