موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک۲۸۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل و۲۰۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم تجارتی احسان فرید دارای جواز نمبر ۲۷۱  واقع میرویس میدان، مرکز کابل، افغانستان  را که مبلغ ۱۵،۱۲۴،۱۶۱ پانزده میلیون و یکصدو بیست و چهار هزارو یکصدو شصت و یک افغانی به اساس قیمت ارزیابی شده در آفر و قیمت مجموعی قرارداد بعد از تصویب بودجه ملی مطابق سقف بودجه منظورشده خواهد بود، را احتوا مینماید اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت ، سرک عمومی کابل – جلال آباد ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۶  ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

نام پروژه:{تهیه و تدارک 54 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون}

کود پروژه: IEC/1400/G-39

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 54 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده شرطنامه آن را از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات کمیسیون بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  90,000 نود هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴  ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد (تهیه و تدارک ۴۱۸ پرزه جات مورد نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم لوژستیکی افغان فلگ دارای جواز نمیر D-۵۴۰۰۲ واقع سرک عمومی کابل - جلال آباد، مقابل اکادمی پولیس، مرکز کابل، افغانستان را که مبلغ 4,658,955 چهار میلیون و ششصدوپنجاه و هشت هزارو نه صدو پنجاه و پنج افغانی به اساس قیمت فی واحد ارایه شده در آفر و قیمت مجموعی قرارداد بعد از تصویب بودجه ملی مطابق سقف بودجه منظور شده خواهد بود، را احتوا می نماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل - جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

نام پروژه:{تهیه و تدارک دو قلم تیل مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/1400/G-37

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 280000 لیتر تیل دیزل و 20000 لیتر تیل پطرول مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات کمیسیون بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  500,000 پنجصد هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۴۱۸ قلم پرزه جات مورد نیاز وسایط دفتر مرکزی}

کود پروژه: IEC/1400/G-38

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۴۱۸ قلم پرزه جات مورد نیاز وسایط دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و یا سافت کاپی آنرا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  300,000 سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

شماره تماس: ۰۷۹۴۷۷۹۸۸۳

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸  ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

موضوع: نشر اعلان مزایده اجناس داغمه جات دفتر مرکزی کمیسیون

جهت باز نمودن اعلان مزایده اجناس داغمه لطفآ اینجا را کلیک نماید. برای معلومات به این شماره تماس حاصل نماید: ۰۷۹۶۷۳۶۸۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط