موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز محوطه دفتر مرکزی خویش را به شرکت خدمات لوژستیکی افغان فلگ دارنده جواز نمبر 63645 واقع سرک کابل جلال آباد مقابل آکادمی پولیس، مرکز کابل، افغانستان که قیمت مجموعی قرارداد مبلغ 10,532,960  ده میلیون و پنجصد و سی دو هزار و نه صدو شصت افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قراداد منعقد نخواهد شد.

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

موضوع: اعلان لیلام اموال، اجناس و وسایط داغمه جات دفتر مرکزی کمیسون

به اساس مکتوب نمبرGAFO-334  مورخ 23/1/1400 آمریت لیلام وزارت محترم مالیه مبنی بر اعلان مزایده بتعداد ۱۰۳۱ قلم اجناس داغمه جات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات احتراماْ مینگاریم.

وزارت محترم مالیه تاریخ برگزاری جلسه مزایده را تاریخ ۲۹/۲/۱۴۰۰ تعیین نموده است ، بناْ از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل میاید تا دراین پروسه به تاریخ تعیین شده ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر به دفتر مرکزی  کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت سرک عمومی کابل- جلال آباد حاضرگردند.

مبلغ ۱۶۷۰۰ افغانی منحیث تضمین  بعد از نشر اعلان الی یک روز قبل از برگزاری پروسه لیلام نقداْ اخذ میگردد.

  ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک ۵۴ قلم پرزه جات ایرکندیشن مورد نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم ساختمانی وطنوال دارای جواز نمبر ۳۷۶۷۸ واقع چوک، مرکزپروان(چاریکار)، پروان، افغانستان  را که مبلغ ۱۹۶،۴۷۰ یک صدو نود شش هزارو چهار صدو هفتاد  افغانی به اساس قیمت فی واحد ارزیابی شده در آفر و قیمت مجموعی قرارداد مطابق سقف بودجه منظورشده خواهد بود، را احتوا مینماید اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت ، سرک عمومی کابل – جلال آباد ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک روغنیات و فلتر باب مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را به شرکت تجارتی و خدمات لوژستیکی فیصل صدیق اسکای دارنده جواز نمبر 76761 واقع کارته نو سرک اول ناحیه ۸ ، مرکز کابل، افغانستان که مجموعا قرارداد مبلغ 2,265,330  دو میلیون دو صدو شصت و پنج هزارو سه صدو سی افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۴۰۰/۲/۰۴ ۱۴۰۰/۲/۱۰

نام پروژه:{تهیه و تدارک کمره های امنیتی برای محوطه دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/1400/G-1676

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز این اداره اشتراک نموده شرطنامه آن را از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات کمیسیون بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  400,000 چهار صد هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۴۰۰/۱/۲۳ ۱۴۰۰/۲/۱۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک ۵۴ قلم قرطاسیه باب مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را به شرکت خدمات لوژستیکی عباد اسرار دارای جواز نمبر 54802 واقع کارته نو سرک سوم ناحیه ۸، مرکز کابل، افغانستان که مجموعا قرارداد مبلغ 3,432,741  سه میلیون و چهار صدو سی و دو هزار و هفت صدو چهل و یک افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را  از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به  ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط