کمیسیون با درنظرداشت احکام مندرج در فقره های ۱ و ۴ ماده ششم و ماده هشتم قانون انتخابات، تصمیم اتخاذ نمود تا ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان به اساس تذکره تابعیت عادی) ورقی( و وصل نمودن هر رایدهنده به یک مرکز رایدهی، صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات تفاهمنامه همکاری با اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس امضا نموده است و اداره محترم به همکاری های دو جانبه تعهد نموده است تا برای حدود ده میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی که تذکره تابعیت ندارند، در سراسر کشورقبل از آغاز روند ثبت نام، تذکره تابعیت عادی توزیع نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط