کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده 156 قانون اساسی وظیفه و مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور را در مطابقت به قانون انتخابات به عهده دارد. طوریکه همه آگاهی دارند این کمیسیون، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال آینده (1397) برگزار خواهد کرد.

کمیسیون با درنظرداشت احکام مندرج در فقره های ۱ و ۴ ماده ششم و ماده هشتم قانون انتخابات، تصمیم اتخاذ نمود تا ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان به اساس تذکره تابعیت عادی) ورقی( و وصل نمودن هر رایدهنده به یک مرکز رایدهی، صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات تفاهمنامه همکاری با اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس امضا نموده است و اداره محترم به همکاری های دو جانبه تعهد نموده است تا برای حدود ده میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی که تذکره تابعیت ندارند، در سراسر کشورقبل از آغاز روند ثبت نام، تذکره تابعیت عادی توزیع نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط