به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

فقره‌های (1) و (2) مادۀ دوم «فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات» شماره 346 مؤرخ 23/11/1397، چنین صراحت دارد: "1) انتخابات بعدی با نظام انتخاباتی چند بعدی(MDR) برگزار می‌گردد؛2) کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، تدابیر لازم را اتخاذ نموده و طرح خود را به شمول تعدیل قانون انتخابات در خلال یک‌ماه بعد از شروع کار کمیسیون، جهت تصویب به کابینۀ ارایه نماید."

به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

کمیسیون مستقل انتخابات پس از رای‏زنی با شماری از نهادها، جوانب ذیربط و برخی متخصصین در باره‏یی چگونگی تطبیق مفاد احکام تعدیلات قانون انتخابات و برگزاری انتخابات بصورت شفاف، عادلانه و سراسری با درنظرداشت شرایط و وضعیت کنونی به لحاظ بودجوی و ظرفیت های موجود به این نتیجه رسید؛ از اینکه تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای‏ ولایتی، انتخابات شوراهای ولسوالی‏ها و انتخابات ولسی‏جرگه ولایت غزنی، به اساس مفاد احکام قانون قبلی انتخابات توسط کمیسیون اعلان شده بود، اما تعدیلات جدید در قانون انتخابات مکلفیت‏های جدید را به منظور تأمین شفافیت و تسریع روند انتخابات، به‏وجود آورده است از جانبِ دیگر برخی مراحل اساسی تقویم انتخاباتی اعلان شده تطبیق نگردیده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط