کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری تمام انتخابات های مشخص شده در قانون اساسی را به عهده دارد. انتخابات یک پروسه بزرگ ملی است که برگزاری موفقانه آن مستلزم همکاری همه جانبه و فراهم ساختن زمینه مناسب از جانب حکومت و سایر نهادهای ذیربط می‌باشد.

با دریغ و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در اثر بیماری کرونا، داعی اجل را لبیک گفته و به دارالبقا پیوسته است.

 انا لله و انا الیه راجعون 

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات اعادهء پول تضمین کاندیدان انتخابات پارلمانی، اعم از وکلأ محترم پارلمان، کاندیدان که بیشتر از ٪2 آرا را کسب نموده اند، کاندیدان غیر واجد شرایط، انصرافی و کاندیدان متوفی را ذریعه چک های نقده که بنام هر یک از آنها صادرگردید به مسؤلین مالی ریاست های امور انتخابات ولایات ، تسلیم نموده است .

کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری، تفیش و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را فردا ۲۷دلو ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی این نهاد آغاز مینماید.

بعد از اعلان نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 1 جدی1398 به اساس قانون، لوایح و طرزالعمل های انتخاباتی، رسیدگی به شکایات نسبت به نتایج ابتدائی انتخابات از وظایف اساسی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط