کاندیدان ریاست جمهوری مطابق به تقویم انتخاباتی مدت ۶۰ روز (۶ اسد-۳میزان) فرصت دارند تا کمپاین های انتخاباتی شان را تطبیق نمایند.

کمیسیون های انتخاباتی نشست مشترک هماهنگی را پیرامون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1398خورشیدی در هوتل کابل استار دایر کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تحقق حکم بند ۴ ماده ۳۷ قانون انتخابات زمینه ثبت نام شهروندان که شرایط قانونی را تکمیل نموده بودند روند ثبت نام رای‌دهندگان را در سال 1397 در سراسر کشور تطبیق نموده بود و بدلیل اینکه در حدود یک‌سال میان دو انتخابات فاصله بوده است و تعدادی دیگر از شهروندان جدیداً واجد شرایط شده بودند؛ روند ثبت نام تقویتی رایدهندگان را در مرکز ولسوالی و یا نواحی راه اندازی کرد که در این پروسه:

کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است تا انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری را در ۶ میزان سال ۱۳۹۸ برگزار نماید. 

خوشبختانه بودجه مورد نیاز انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ  ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۸ منظور شده و رهبری کمیسیون، از حکومت و جامعۀ جهانی ابراز سپاس و امتنان می نماید. 

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های این نهاد از حضور اشتراک کنندگان تشکری نموده افزود، هیأت رهبری کمیسیون متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در ششم میزان سال جاری است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط