رهبری کمیسیون های انتخاباتی از هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی اطمینان داده، از اشتراک و حمایت مردم، نیروهای امنیتی، نهادهای همکار و رسانه ها در ششم میزان  سپاسگزاری نمودند.

کمیسیون مستقل انتخابات کنفرانس مطبوعاتی را به هدف حصول اطمینان هموطنان از آمادگی‌های تخنیکی و امنیتی کمیسیون و نهاد های امنیتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنان اطمینان آنها از شفافیت این پروسه و تشویش مردم برای شرکت در انتخابات، در این کمیسیون برکزار کرد.

انصراف از کاندیدی به وقت معینه، حق مسلم کاندیدان می باشد که این موضوع در فقره (۱) ماده ۷۵ قانون انتخابات چنین تصریح گردیده است: "هرگاه کاندید از کاندیدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، موضوع را کتباً به کمیسیون اطلاع دهد." هم چنان فقرۀ (۲) ماده متذکره چنین مشعر است: "هر گاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیدان حذف گردد، حین شمارش آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسبه نمی باشد." بدین ترتیب، کاندیدان به منظور عدم محاسبۀ رأی شان در جریان شمارش مکلف است تا بطور کتبی انصراف شان را به کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع دهد. 

انتخابات به مثابه‌ای یک روند ملی ویک اصل بنیادین مردم سالاری باید احترام گردد و کمیسیون مستقل انتخابات بعنوان یک نهاد تخنیکی، مطابق به قانون اساسی کشور، خود را مکلف به برگزاری یک انتخابات شفاف وعادلانه دانسته، از اقشار مختلف مردم می‌خواهد که با حضور شان در پای صندوق‌های رای، این روند رو به رشد را حمایت کنند. 

قابل توجه کاندیدان محترم ریاست جمهوری! 

انصراف از کاندیدی حق مسلم کاندیدان ریاست جمهوری می باشد که این موضوع در فقره (۱) ماده ۷۵ قانون انتخابات چنین تسجیل گردیده است:

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط