اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست مطبوعاتی با حضور رسانه ها و ناظرین نامزدان ریاست جمهوری زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شش میزان را مشخص کرد.

خانم رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس مطبوعاتی پیرامون پیشرفت‌های کمیسیون در مرکز رسانه‌های این نهاد معلومات داده افزود: " پروسس نتایج در هردو مرکز ( مرکز ملی جمع‌بندی نتایج فزیکی و مرکز بررسی نتایج دیجیتلی) پایان یافته است."

کمیسیون مستقل انتخابات با شفافیت کامل و اطلاع رسانی بموقع تمامی روند های انتخابات را در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها برگزار نموده و اکنون هم هیچ محدودیتی در مقابل ناظرین و رسانه ها وضع نشده و آنها در تمام شفت‌های کاری در کمیسیون حضور دارند.

کمیسیون مستقل انتخابات، با تلاش های فراوان، آمادگی کامل و همکاری جدی جوانب ذیدخل بخصوص مردم شریف افغانستان، توانست در روز ششم میزان ۱۳۹۸ ، پروسه سراسری انتخابات را به درستی مدیریت نماید .

رهبری کمیسیون های انتخاباتی از هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی اطمینان داده، از اشتراک و حمایت مردم، نیروهای امنیتی، نهادهای همکار و رسانه ها در ششم میزان  سپاسگزاری نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط