کمیسیون مستقل انتخابات برای تأمین شفافیت و حفاظت از آرای واقعی مردم و بنا بر احکام ماده 86 قانون انتخابات، در 8329 محل که به نحوی مشکلات تثبیت گردیده بود؛ فیصله تفتیش و بازشماری آنرا صادر نمود. هدف اساسی تفتیش و بازشماری آراء، تثبیت آرای معتبر و نا معتبر در سطح محلاتِ است که بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل ها مشکل داشته است.

اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای و تمامی ملت شریف افغانستان، السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته!

اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای که همیشه همکار خوب کمیسیون بوده اند و ملت بزرگ افغانستان !
السلام و علیکم و رحمت الله و برکاه

کمیسیون مستقل انتخابات، در آستانه جمع بندی نتایج انتخابات 6 میزان 1398، قرار دارد که بعد از اتمام کار و مقایسه معلومات مرکز ملی جمع بندی نتایج با مرکز جمع بندی نتایج دیجیتالی و معلومات بایومتریکی که از شرکت درملوگ مواصلت ورزیده است یکی از مسائل مهم؛ تفتیش و بازشماری آرای محلاتِ است که مطابق قانون، لایحه و طرزالعمل‌های کمیسیون دارای مشکل می‌باشد.

با نظرداشت قانون اساسی و رعایت قانون رسانه های همه‌گانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و مادۀ 89 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات خودرا مکلف به پاسخگویی به مردم و رسانه های همه‌گانی میداند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط