رهبری کمیسیون های انتخاباتی از هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی اطمینان داده، از اشتراک و حمایت مردم، نیروهای امنیتی، نهادهای همکار و رسانه ها در ششم میزان  سپاسگزاری نمودند.

در این نشست، رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدید به حاضرین گفت: "پروسس در مراکز ثبت معلومات عادی و دیجیتالی جریان داشته، ناظرین ملی و بین المللی از جریان کار همه روزه دیدن و کار های کمیسیون را خوب ارزیابی مینمایند.

رئیس کمیسیون افزود بیشتر از 11هزار فورم نتایج بررسی، تصفیه و کاپی برداری شده و بیشتر از 8500 فورم آماده درج در مرکز ثبت معلومات میباشد. همچنان حدود 22 هزار فورم دیجیتالی داخل سیستم شده و بیشتر از 14500 فورم آن پروسس شده است.

از سوی هم، زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد جمع آوری چهار هزارو پنجصد شکایات صحبت نموده گفت تصنیف بندی و بررسی این شکایات جریان دارد.

در اخیر کنفرانس، هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی به سوالات رسانه ها پاسخ داده و از شفافیت روند انتخابات و استقلالیت کمیسیون اطمینان دادند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط