کمیسیون مستقل انتخابات کنفرانس مطبوعاتی را به هدف حصول اطمینان هموطنان از آمادگی‌های تخنیکی و امنیتی کمیسیون و نهاد های امنیتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنان اطمینان آنها از شفافیت این پروسه و تشویش مردم برای شرکت در انتخابات، در این کمیسیون برکزار کرد.

خانم حواعلم نورستانی رئیس این کمیسیون انتخابات ششم میزان را در تاریخ کشور روز سرنوشت ساز دانسته و از تمام واجدین شرایط خواست که در این پروسه اشتراک نمایند. خانم نورستانی از تمام شرکای انتخاباتی خواست که مردم را به اشتراک در این پروسه تشویق کند وی همچنان به شفافیت این پروسه تاکید ورزید.

 وی همچنان از آمادگی‌‎های امنیتی و تخنیکی برگزاری انتخابات و تکمیل شدن انتقالات مواد حساس و غیر حساس به مراکز خبر داده افزود، انتخابات جلوگیری کنندۀ بحران در کشور است.

در اخیر از تمام شرکای انتخاباتی و نیرهای امنیتی سپاس‌گذاری نمود و از گرو های مخالف دولت خواست که این پروسه ملی را مختل نسازند.

در همین حال آقای مسافرقوقندی عضو و منشی، آقای مولانا محمدعبدالله، آقای محمدحنیف دانشیار و آقای اورنگ‌زیب اعضای کمیسیون به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده؛ از رسانه‌ها، شرکای ملی و بین المللی انتخابات و نیرو های امنیتی جهت همکاری در این پروسه تشکری نموده افزودند: سرور مرکزی طوری عیار شده که از آرای تکراری و نیابتی جلوگیری میکند و شخص تقلب کار شناسایی شده به نهاد های عدلی وقضایی معرفی میگردد؛ از همین حالا به هموطنان خود اطمینان میدهیم که هیچ تقلب در این پروسه امگان پذیر نیست بناٌ از تمام مردم میخواهیم که به پای صندق های رای رفته و رای خود را استعمال کنند تا آیندهً خود رارقم زنند؛ همچنان از تمام نهاد های ذیربط انتخابات میخواهیم که از این پروسه جدی نظارت نمایند و از مردم خود تقضا میکنیم که در صورت مشاهده تقلب به مرکز معلوماتی ما تماس بگیرد.

این کنفرنس به تاریخ 5 میزان سال 1398 خورشیدی با حضور داشت خانم حواعلم نورستانی رئیس، آقای سیدعصمت الله مل معاون، آقای مسافر قوقندی منشی وعضو، آقای محمد حنیف دانشیار، آقای مولانا محمد عبدالله، آقای اورنگ‌زیب، خانم رحیمه ظریفی، آقای احمد اسحاق احسن و ایلوینا روبنسن اعضای این کمیسیون برگزار گردید.  

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط