انصراف از کاندیدی به وقت معینه، حق مسلم کاندیدان می باشد که این موضوع در فقره (۱) ماده ۷۵ قانون انتخابات چنین تصریح گردیده است: "هرگاه کاندید از کاندیدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، موضوع را کتباً به کمیسیون اطلاع دهد." هم چنان فقرۀ (۲) ماده متذکره چنین مشعر است: "هر گاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیدان حذف گردد، حین شمارش آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسبه نمی باشد." بدین ترتیب، کاندیدان به منظور عدم محاسبۀ رأی شان در جریان شمارش مکلف است تا بطور کتبی انصراف شان را به کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع دهد. 

بدینوسیله، به اطلاع عموم مردم باعزت افغانستان رسانیده می شود که؛ محترمین هر یک: 

  • داکتر زلمی رسول کاندید شماره 18، نشان انتخاباتی (بیرق)
  • داکتر شیدا محمد ابدالی کاندید شماره 4، نشان انتخاباتی (عقاب)
  • حاجی محمد ابراهیم الکوزی کاندید شماره 14، نشان انتخاباتی (دستار یا لُنگی)
  • نورالحق علومی کاندید شماره 13، نشان انتخاباتی (لوگو معه نقشه افغانستان) از جمله کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری (۶) میزان ۱۳۹۸ اند، که از کاندیداتوری خویش در انتخابات رسماً انصراف داده اند. 

از آنجاییکه نام ها اشخاص فوق الذکر در ورق رای دهی چاپ شده است بناء از رای دهندگان محترم در سراسر کشور تقاضا می گردد تا آرای شان به اشخاص فوق الذکر استعمال ننموده و برای کاندیدی دیگر مورد نظر شان استعمال نمایند. زیرا آرای این اشخاص محاسبه نخواهد شد.

 

با احترام

کمیسیون مستقل انتخابات

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط