انتخابات به مثابه‌ای یک روند ملی ویک اصل بنیادین مردم سالاری باید احترام گردد و کمیسیون مستقل انتخابات بعنوان یک نهاد تخنیکی، مطابق به قانون اساسی کشور، خود را مکلف به برگزاری یک انتخابات شفاف وعادلانه دانسته، از اقشار مختلف مردم می‌خواهد که با حضور شان در پای صندوق‌های رای، این روند رو به رشد را حمایت کنند. 

همچنان از احزاب سیاسی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، نهاد‌های مدنی و شرکای انتخاباتی می‌خواهد که جهت سهم گیری فعال شهروندان در انتخابات پیشرو، مردم را تشویق و این پروسه ملی را حمایت کنند. 

از سوی هم، کمیسیون مستقل انتخابات، اظهارات برخی چهره‌های سیاسی در پیوند به انتخابات را نا عادلانه خوانده، از آنها می خواهد که در این شرایط حساس، همکار این نهاد و مردم رنج دیده افغانستان باشد تا دموکراسی ومردم سالاری به گونه ی شایسته آن تمثیل گردد. 

 از آنجاییکه دو روز دیگر تا برگزاری انتخابات ششم میزان ۱۳۹۸ ریاست جمهوری فرصت باقی است، کمیسیون مستقل انتخابات کشور، با اعلام آمادگی کامل جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه، با در نظر داشت هماهنگی‌های جدی نهاد‌های امنیتی، یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که مردم عزت‌مند افغانستان با کمال آرامش می توانند پای صندوق‌های رای رفته و از حق رای شان در تحقق دموکراسی استفاده و سلامت این روند دموکراتیک را ضمانت کنند. 

با احترام

کمیسیون مستقل انتخابات

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط