کمیسیون مستقل انتخابات به منظور حصول اطمینان از تأمین شفافیت بیشتر در روند انتخابات، مطابق احکام قانون انتخابات برای نهادهای ناظر، مشاهد و رسانه های همگانی واجدشرایط و متقاضی اعتبارنامه صادر و کارت شناسایی ناظرین، مشاهدین و گزارش گران را تصدیق می نماید. 

کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون در حدود (۱۱۳) اعتبارنامه برای نهادهای ناظر، مشاهد و رسانه های همگانی صادر نموده است و هم چنان، به تعداد (۱۰۵۳۳۰) کارت ثبت سیستم آن شده اند. از مجموع کارت های ثبت شده تنها به تعداد (۳۷۲۲۲) کارت شناسایی از طرف کمیسیون تأیید گردیده است که این روند در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی کمیسیون کماکان جریان دارد. 

مطابق تقویم انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان سال ۱۳۹۸ قرار بود روند صدور اعتبار نامه و کارت شناسایی الی ۳۰ سنبله سال روان تکمیل گردد. اما این روند از یکطرف، بخاطر مشکلات پیش آمده در سیستم و ناآشنایی نهادها در استفاده از آن و از جانب دیگر، به نسبت تقاضای بیش از حد موجب شده تا این روند هنوز تکمیل نگردد. 

بنابراین، با درنظرداشت مشکلات فوق روند صدور اعتبارنامه تا ۳ میزان و روند تأییدی کارت های شناسایی الی ۴ میزان سال جاری از جانب کمیسیون تمدید گردیده است که بعد از انقضای میعاد فوق درخواستی نهادها مبنی بر صدور اعتبارنامه و تأییدی کارت شناسایی قابل پذیرفتن نمی باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط