کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تامین هرچه بیشتر شفافیت روند انتخابات، مطابق احکام قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‎های مربوطه زمینه نظارت، مشاهده و تهیه گزارش از روندهای مختلف انتخابات را برای نهادهای واجدشرایط و علاقمند فراهم نموده است.

مطابق تقویم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸، نهادهای ناظر، مشاهد و رسانه‎ها می‎توانند از تاریخ  ۶ ثور الی ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ درخواست شان را برای دریافت اعتبارنامه به دفتر مرکزی ویا دفاتر ولایتی کمیسیون ارایه نمایند. کمیسیون اسناد دریافتی را بررسی نموده و به نهادهای واجدشرایط اعتبارنامه صادر می‎نماید. 

کمیسیون تااکنون برای تمام کاندیدان ریاست جمهوری و (۶۲) نهاد داخلی و خارجی اعتبارنامه نظارت، مشاهده و تهیه گزارش صادر نموده است و از این نهادها تقاضامندیم که برای روزهای آخر منتظر نمانند؛ ناظرین، مشاهدین وگزارشگران خویش را به دیتابیس مربوطه، در ویب سایت کمیسیون ثبت، کارت شناسایی چاپ و برای تأیید به دفتر مرکزی و یا دفاتر ولایتی کمیسیون تسلیم نمایند. 

قابل ذکر است که نهادهای ناظر، مشاهد و رسانه‎های علاقمند می‎توانند درخواست های شانرا برای دریافت اعتبارنامه الی تاریخ ۳۰ سنبله سال جاری به دفتر مرکزی ویا دفاتر ولایتی کمیسیون ارایه نمایند. درخواست های که بعد از انقضای زمان صدور اعتبارنامه ارایه گردد، از جانب کمیسیون پذیرفته و طی مراحل نمی‌شود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط