کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است تا تمام فرایند انتخابات را به صورت شفاف و سالم تطبیق  نماید.

 روند بسته بندی مواد حساس انتخاباتی بتاریخ ۶ سنبله سال روان آغاز و الی ۲۰ سنبله ادامه دارد. همچنان روند انتقالات از دفتر مرکزی به ولایات به تاریخ ۸ الی ۲۲ سنبله و از ولایات به مراکز رأی دهی به تاریخ ۲۲ سنبله الی ۵ میزان سال روان صورت میگیرد. 

کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای ناظر و مشاهد توقع دارد تا لست و مشخصات ناظرین و مشاهدین  شان را که از روند بسته بندی و انتقالات نظارت و مشاهده می‌نمایند به این نهاد معرفی نموده تا زمینه لازم برای شان فراهم گردد. 

قابل یاد آوری است که صدور اعتبار نامه مطابق تقویم انتخابات از تاریخ ۶/۲/۱۳۹۸ آغاز گردیده و نهادهای که اعتبارنامه به دست نیآورده اند، فرصت دارند الی ۳۰ سنبله مطابق لوایح و طرزالعمل های منتشره در ویب‌سایت کمیسیون آن را دریافت و از روند انتخابات نظارت و مشاهده نمایند. 

کمیسیون مستقل انتخابات از همه‏ مراجع ذیدخل، نهادهای ملی و بین المللی و مردم عزتمند افغانستان تقاضا دارد تا در این روند ملی، وجایب ملی، قانونی و اخلاقی خویش را اداء نموده و با کمیسیون های انتخاباتی در امر برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم همکاری‏ و حمایت همه جانبه داشته باشند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط