کاندیدان ریاست جمهوری مطابق به تقویم انتخاباتی مدت ۶۰ روز (۶ اسد-۳میزان) فرصت دارند تا کمپاین های انتخاباتی شان را تطبیق نمایند.

 بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی در این رابطه گفت: "تمام واجدین شرایط رای‏دهی اعم از زن و مرد حق دارند در روز انتخابات به یکی از کاندیداهای مورد علاقه خویش رای‏بدهند". 

بانو نورستانی به ادامه سخنانش افزود: "استعمال رای‏ و گزینش یک کاندید زمانی سهل می‏گردد، که شهروندان کشور شناخت واضح از هر کاندید پیدا نموده و در مورد برنامه‏های آینده وی معلومات بدست آورند و به اساس برنامه‏های که ارایه می‏شود، تشخیص دهند که میان کاندیدان کدام یکی را برگزینند. به منظور ارایه برنامه‏های کاندیدان و جلب حمایت رای‏دهندگان مطابق حکم قانون انتخابات یک دوره ۶۰ روزه مبارزات انتخابات تعیین گردیده است".

 کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدان محترم، حامیان کاندیدان، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی، جداً هدایت می‏دهد تا احکام قانون، لوایح بویژه لایحه مبارزات انتخاباتی و تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی، طرزالعمل‏ها، اصول رفتار و مصوبات کمیسیون نشر شده در ویب سایت رسمی کمیسیون را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت نموده و مطابق آن عمل نمایند، این لوایح و طرزالعمل‏ها قبلاً در محفل اعطای اعتبارنامه‏های در اختیار کاندیدان محترم قرار گرفته است. توقع می‏رود کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی، در صورت مشاهده تخلف از احکام مندرج قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‏های مذکور موضوع را مورد پیگرد جدی قرار دهند.

 از سوی هم، کمیسیون مستقل انتخابات، به‏تاریخ (۸ جوزا ۱۳۹۸) بنابه وظیفه و مکلفیت قانونی خویش تقویم انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری را اعلان و از طریق ویب سایت خویش به نشر رسانیده است مطابق این تقویم، دوره مبارزات انتخاباتی ۴۸ ساعت قبل از روز رای‏دهی خاتمه یافته و این دوره به نام دوره سکوت مسمی می‏باشد که هیچ‏شخص حق ندارد در این دوره به مبارزات و کمپاین های انتخابات بپردازد.

 کمیسیون مستقل انتخابات، از چندین ماه بدین‏سو به منظور برگزاری مؤفقانه انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ شب و روز تلاش می‏نماید. انتخابات یگانه راه انتقال مسالمت آمیز قدرت به عنوان یک پدیده جدید در کشور، از مزیت‏های بنیادین و اساسی کشور و یگانه راه عبور از بحران‏ جنگ و ناامنی به شمار می‏رود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط