کمیسیون های انتخاباتی نشست مشترک هماهنگی را پیرامون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1398خورشیدی در هوتل کابل استار دایر کرد.

در این کنفرانس، کمیسیون های انتخاباتی اعلامیۀ را با رسانه ها شریک ساختند که در آن چنین آمده است: "رهبری کمیسیون های انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات و تعهدی که نسبت به مردم و منافع ملی کشور دارند، آمادگی جدی و کامل خویش را برای برگزاری انتخابات در ۶ میزان سال روان دارند."

همچنان در اعلامیه مشترک ذکر شده است که: "کمیسیون های انتخاباتی با هماهنگی و تشریک مساعی نزدیک با یکدیگر و تمام جوانب ذیدخل در امور انتخاباتی، چالش ها و مشکلات فرا روی این پروسه را شناسایی نموده و با به کارگیری تجارب و درس های آموخته شدۀ انتخابات گذشته، مشکلات را برطرف و زمینۀ اعتماد سازی و مشارکت گستردۀ مردم را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم می‌کنند.

مطابق مادۀ نهم قانون انتخابات، جوانب ذیدخل در پروسه انتخابات، مانند نهادهای بین المللی، ارگان های ذیربط دولتی، نهادهای جامعۀ مدنی، ائتلاف ها و احزاب سیاسی، رسانه ها و کاندیدان نقش مؤثر و انکار نا پذیری در پروسۀ انتخابات دارند. بنابر این هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی با درک این همکاری از جوانب ذیدخل در پروسه انتخابات انتظار دارد که در نزدیکی و هماهنگی با آنان در جهت برگزاری بهتر این پروسۀ بزرگ ملی مارا یاری و مساعدت نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط