کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است تا انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری را در ۶ میزان سال ۱۳۹۸ برگزار نماید. 

خوشبختانه بودجه مورد نیاز انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ  ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۸ منظور شده و رهبری کمیسیون، از حکومت و جامعۀ جهانی ابراز سپاس و امتنان می نماید. 

 باید متذکر شد که از مجموع  ۱۴۹ میلیون دالر بودجۀ انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، مبلغ ۹۰ میلیون دالر آن از جانب دولت افغانستان و ۵۹ میلیون دالر دیگر آن از جانب جامعۀ جهانی تأمین می­شود. 

کمیسیون مستقل انتخابات از همه‏ مراجع ذیدخل، نهادهای ملی و بین المللی و مردم عزتمند افغانستان تقاضا دارد تا در این روند ملی، وجایب ملی، قانونی و اخلاقی خویش را اجراء نموده و کمیسیون های انتخاباتی را در امر برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم ریاست جمهوری همکاری‏ و حمایت همه جانبه نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط