رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اختتام روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان را  به تاریخ هشتم سرطان در حضور شماری از رسانه ها رسمآ اعلان کرد.

بانو حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون از دست آورد ها و چالشها این پروسه صحبت کرده و آخرین ارقام ثبت نام تقویتی را با رسانه ها شریک ساخت و گفت: تا اکنون بیشتر از ۳۰۰ هزار  تن در ۳۳ ولایت کشور نام های خود را ثبت کرده اند؛ که از آن جمله به تعداد ۱۹۴۹۷۸ تن مرد، ۱۱۷۴۳۹ تن خانم و به تعداد ۴۹۷۸ تن کوچی می باشد. تا اکنون در ولایت غزنی به تعداد ۸۳۲۵۳ تن نام هایشان را ثبت کرده اند؛ که از آن جمله ۵۵۹۵۱ تن آنها مرد، ۲۶۸۹۸ تن خانم و ۴۰۴ تن آنها کوچی ها می باشد. این ارقام، ارقام نهايي نمیباشد، ارقام نهايي بعد از مواصلت کتاب های ثبت نام به مرکز ملی معلومات و تصفیه آنها، شریک میگردد.

آقای مسافر قوقندی منشی و عضو و آقای اورنگ زیب عضو این کمیسیون به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد و تاًکید به برگزاری انتخابات شفاف نمودند.

قابل یاد آوریست که پروسه ثبت نام تقویتی رای د هندگان به تاریخ ۱۸ جوزای سال جاری آغاز و به تاریخ هشتم سرطان در ۳۳ ولایت کشور رسمآ به پایان رسید؛ اما پروسه ثبت نام سراسری رای دهندگان ولایت غزنی؛ که به تاریخ ۱۸ جوزای سال جاری آغاز شده بود؛ تا ۱۵ سرطان یعني یک هفته يي دیگر نیز تمدید گردید.

این کنفرانس به تاریخ دهم سرطان سال ۱۳۹۸ خورشیدی با حضور داشت بانو حواعلم نورستانی رئیس،  آقای مسافرقوقندی منشی، آقای محمد حنیف دانشیار، آقای اورنگ زیب و بانو رحیمه ظریفی اعضای این کمیسیون و رسانه ها در مرکز رسانه های این کمیسیون برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط