هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد تقویم انتخابات ریاست جمهوری معلومات ارایه کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، "کمیسیون برگزاری انتخابات های پیشرو را مشروط بر همکاری نهادهای ذیدخل اعلان کرده بود، اکنون بر بنیاد مشوره با نهادهای ذیدخل تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلان و نشر میگردد".

خانم نورستانی افزود، انتخابات های باقی مانده بعد از بررسی مسایل تخنیکی و مالی و با نظرداشت وقت اعلان خواهد شد.
نامبرده افزود، بنابر کمبود وقت نتوانستیم در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورا های ولایتی و ولسی جرگه غزنی را همزمان برگزار نماییم. ایشان از حکومت و جامعۀ جهانی خواست تا همکاری های مالی و تخنیکی شان را عملی سازند.

این کنفرانس بتاریخ ۸/۳/۱۳۹۸ با اشتراک اعضای رهبری کمیسیون و رسانه ها در مقر کمیسیون تدویر یافت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط