به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

ولایت پکتیا:

  1. محمد ابراهیم غښتلی
  2. داکتر یار باز خان حمیدی
  3. نصیب مقبل
  4. سید حسن ګردیزی
  5. راضیه سعادت منګل

علاقه مندان میتوانند نتایج نهایی ولایت فوق الذکر را از ویب سایت کمیسیون (http://www.iec.org.af/results/en/home) دریافت نمایند.

کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان دارد، و حق به حقدار سپرده میشود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط