به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

  • محمد خالد مومند 
  • شاه پور خان حسین زی 
  • انجنیر محمد اصف نبی زی 
  • هما احمدی

 علاقه مندان میتوانند نتایج نهایی ولایت فوق الذکر را از ویب سایت کمیسیون (http://www.iec.org.af/results/fa) دریافت نمایند.

کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان دارد، و حق به حقدار سپرده میشود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط