به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

 • عبدالکریم کریمی 
 • فریدون خان مومند 
 • ملک قیص نورآغا ملکزی 
 • عبدالروف شپون 
 • امیر محمد یار 
 • نبی الله باز 
 • میرویس یاسینی 
 • الحاج حضرت علی 
 • ابرارالله مراد 
 • نیاز ولی مسلم 
 • آرین یون 
 • بی بی حاجی لیلما ولی حکمی 
 • سایمه خوګیانی 
 • انیسه عمرانی

 علاقه مندان میتوانند نتایج نهایی ولایت فوق الذکر را از ویب سایت کمیسیون (http://www.iec.org.af/results/fa) دریافت نمایند.

کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان دارد، و حق به حقدار سپرده میشود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط