کمیسیون با درنظرداشت احکام مندرج در فقره های ۱ و ۴ ماده ششم و ماده هشتم قانون انتخابات، تصمیم اتخاذ نمود تا ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان به اساس تذکره تابعیت عادی) ورقی( و وصل نمودن هر رایدهنده به یک مرکز رایدهی، صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات تفاهمنامه همکاری با اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس امضا نموده است و اداره محترم به همکاری های دو جانبه تعهد نموده است تا برای حدود ده میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی که تذکره تابعیت ندارند، در سراسر کشورقبل از آغاز روند ثبت نام، تذکره تابعیت عادی توزیع نماید.

قرار است به اساس پلان های از قبل تهیه شده ثبت نام رأی دهنگان تا یک ماه دیگر در سطح مراکز ولایات آغاز بعد در ولسوالی ها و قریه ها ادامه پیدا کند. برای پیشبرد امورات روند ثبت نام رأی دهندگان نیاز است تا آموزگاران طی برنامه آموزشی در دفتر مرکزی کمیسیون آموزش های ضروری فرا گرفته و به تدویر برنامه های آموزشی در سطح ولایات و ولسوالی ها بپردازند.

کمیسیون مستقل انتخابات اولین برنامه آموزشی " آموزش آموگاران" برای ۱۲۲ تن آموزگار ۳۴ ولایت در مرکز رسانه ها کمیسیون مستقل انتخابات با مراسم خاص افتتاح و به اصل شفافیت و بی طرفی کارمندان کمیسیون تاکید گردید. قرار است برنامه های آموزشی برای ولایت دیگر در 3 مرحله تدویر گردد که شامل آموزش آمرین ومعاونین ولسوالیها درولایات مربوطه، آموزش کارمندان مراکزثبت نام مراکزولایات و آموزش کارمندان مراکز ثبت نام میباشد.

قابل یادآوری است که بسته بندی مواد برنامه های آموزشی و مواد محل ثبت نام رائ دهندگان که شامل قرطاسیه و مواد آموزشی روند ثبت نام رأی دهنگان از تاریخ دوم حمل سال جاری در دفتر مرکزی کمیسیون آغاز گردیده و تا فعلا حال ۱۷۰۰ بسته آموزشی برای چهار زون بسته و ۱۳۵۰ صندوق از مواد محل ثبت نام رای دهنده گان (VR Station Kit) بسته بندی گردیده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط