کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده 156 قانون اساسی وظیفه و مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور را در مطابقت به قانون انتخابات به عهده دارد. طوریکه همه آگاهی دارند این کمیسیون، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال آینده (1397) برگزار خواهد کرد.

این کمیسیون به تاریخ (7 حوت، 1396) راجع به اعلامیه برخی از احزاب و جریان های سیاسی، نظریات تخنیکی خویش را طی اعلامیه‏ی را نشر نموده است که در آن، باتوجه به اینکه در آستانه‏ی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها قرار داریم، در مورد تغییر نظام انتخاباتی ابراز نگرانی‏ شده است، اما متأسفانه برداشت درست از آن صورت نگرفته و احزاب و جریان های سیاسی آن را "موقف گیری کمیسیون بجای حکومت" تعبیر نموده اند.

این کمیسیون بعنوان نهاد تخنیکی و مسلکی در امر برگزاری انتخابات موضوع را از بٌعد تخنیکی – مسلکی مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و خاطر نشان کرده است که در صورت تغییر در نظام انتخاباتی در این برهه‏ی حساس زمانی، برگزاری انتخابات در سال آینده به تأخیر مواجه خواهد شد، فراتر از این هیچ‏گونه موقف‏گیری سیاسی در میان نبوده و در همان اعلامیه نیز این کمیسیون ابراز آمادگی نموده است که در حالت تغییر قانون انتخابات مکلف به تطبیق قانون انتخابات می باشد.

کمیسیون با تمام جوانب ذیدخل در امر انتخابات بخصوص مردم شریف افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‏ها روابط حسنه‏ی خویش را حفظ نموده و به منظور نهادینه ساختن فرهنگ انتخابات در کشور از آنها توقع دارد تا در تمام روند های انتخاباتی از طریق مشارکت، نظارت، مشاهده و ارایه مشوره های نیک شان همکار نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط