کمیسیون مستقل انتخابات مطابق فقره (1) ماده 22 قانون انتخابات به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائیوی خویش دارای دارالانشاء می‏باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد. مطابق فقره (3) ماده 22 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات از میان اشخاص واجد شرایط سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهوری پیشنهاد نموده و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس دارالانشاء تعیین می نماید.

به منظور تأمین شفافیت و رعایت اصل شایسته سالاری، کمیسیون مستقل انتخابات پست ریاست دارالانشای خویش را از طریق پروسۀ رقابت آزاد از تاریخ 1 الی 7 حوت سال 1396 به اعلان سپرده است. تمام افرادی‏که شرایط مندرج فقره (2) ماده 22 و ماده 12 قانون انتخابات را تکمیل نموده باشند، می‏توانند فورمه درخواستی‏ را از ریاست دفتر کمیسیون به دست آورده و بعد از خانه پری آنرا توأم با کاپی رنگه و تصدیق شده اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش، قبل از ختم تاریخ متذکره به ریاست دفتر این کمیسیون تسلیم نمایند.

نوت: شرایط مندرج قانون انتخابات قرار ذیل می‏باشد:

ماده 12:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. دارای تحصیلات عالی حد اقل لیسانس در رشته های حقوق، شرعیات، علوم سیاسی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصادو سایر رشته های مرتبط به آنها باشد.
  3. دارای شهرت نیک باشد
  4. لیسانس حداقل ده سال، ماسترحداقل هفت سال و دکتور حداقل پنج سال تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیر دولتی داشته باشد.
  5. حد اقل سن سی و پنج سالگی را تکمیل نموده باشد.
  6. از طرف محکمه با ارتکاب جرایم ضدبشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
  7. حین تصدی وظیفه عضویت احزاب سیاسی را نداشته باشد.:

فقره (2) ماده 22:

رئیس دارالانشأ علاوه بر شرایط مندرج مادۀ دوازدهم این قانون دارای تجربه کاری حداقل پنج سال در امور منابع بشری، مدیریت مالی و تکنالوژی معلوماتی باشد.

برای معلومات بیشتر به شماره تلفن ذیل تماس گرفته حل مطلب نمایید: 0778830905

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط