کمیسیون مستقل انتخابات بعد از نهایی سازی روند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ درعرصه های مختلف به فعالیت های خویش بصورت منسجم ادامه داد از جمله با درک مسئولیت وظیفوی و مکلفیت قانونی خویش تصمیم اتخاذ نمود تا روی طرح تعدیل قانون انتخابات بصورت مسلکی کار نماید. بدین منظور کمیته ه‏ای را تحت رهبری ریاست حقوق کمیسیون ایجاد نمود.

این کمیته که از تجارب مسلکی و تخنیکی برخوردار بود با توجه به درس های آموخته شده از انتخابات های گذشته توانست طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات را تهیه و ترتیب نماید. کمیسیون به منظور غنامندی این طرح و مطابق حکم قانون، نشست مشورتی را با جوانب ذیدخل تدویر نمود و از طریق ایمیل نیز طرح تعدیل قانون انتخابات را با جوانب ذیدخل شریک ساخت.

کمیسیون مستقل انتخابات از جوانب ذیدخل احزاب سیاسی و جامعه مدنی مرتبط به انتخابات بخصوص نهاد محترم FEFA صمیمانه تشکر می نماید که برخی از آنها پیشنهادات و طرح های خویش را از طریق ایمیل با ما شریک ساختند به‏ ویژه از بنیاد بین المللی سیستم های انتخابات در افغانستان ( IFES ) سپاسگذار هستیم که طرح تعدیل قانون انتخابات را بسیار با دقت مطالعه و نظریات مسلکی خویش را در چهار مرحله با ما شریک نمودند که استفاده اعظمی از نظریات شان صورت گرفت.

کمیسیون مستقل انتخابات پس از اخذ مشوره ها و نظریات جوانب ذیدخل با کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی نیز چندین جلسه تدویر نمود و نظریات و دیدگاه های آن کمیسیون محترم را نیز شامل طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات نموده است که پس از تکمیل طرح تعدیل قانون انتخابات، ملاحظه گردید که این طرح تعدیل که برمبنای قانون انتخابات ۱۳۹۵ و تعدیل آن که در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت تهیه شده است اکثریت زیاد آن تجدید و یا تعدیل شده است.

تغییرات عمده در قسمت استفاده از تذکره الکترونیکی برای تهیه فهرست رایدهندگان، همکاری ادارات دولتی، استقلالیت بودجوی کمیسیون، آگاهی عامه و آموزش متداوم، تغییر سیستم انتخابات ولسی‏ جرگه به نمایندگی چند بٌعدی (MDR)، تعداد کرسی‏های شوراهای ولایتی، استفاده از تکنالوژی در روند انتخابات، مدیریت نتایج انتخابات بخصوص پیش‏بینی فورمه نتایج مرکز رایدهی بدین منظور، تخلفات انتخاباتی و غیره موارد است که تغییرات زیاد رونما گردیده است. بناءً تحت عنوان طرح ابتدایی قانون انتخابات تهیه و امروز رسماً جهت طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردید.

از وزارت محترم عدلیه، شورای محترم ملی خواهان آن هستیم در جریان طی مراحل طرح ابتدایی قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات را به عنوان یک اداره مسلکی و تطبیق کننده این قانون شریک دانسته و کمیسیون مستقل انتخابات همواره آماده همکاری می باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط