ریاست‌های امور انتخابات برخی از ولایات نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی شان را، با جوانب ذیدخل انتخابات برگزار نمودند.

براساس گزارشات واصله، ریاست‌های امور انتخابات ولایات؛ خوست ششمین، فاریاب سومین، پکتیا و لوگر چهارمین نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی خویش را با علمای کرام، امامان مساجد، نمایندگان نهادهای مدنی، زنان نخبه و رسانه ها؛ به گونۀ جداگانه در این ولایات برگزار کردند.

در این نشست‌های پیرامون، جایگاه کمیسیون مستقل انتخابات، اهمیت آگاهی‌دهی، برگذاری انتخابات شوراهای ولایتی و شاروالی‌ها در سال آینده، نقش علما و زنان در قسمت اطلاع رسانی از طریق منابر مساجد و نشست‌ها، قانون، نظام و انواع انتخابات، حق رای، حق شرکت و شرایط درخواست در انتخابات، معیاد مبارزات انتخاباتی، مدت کاری برندگان انتخابات، مشکلات و چالش های انتخاباتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط