کمیسیون مستقل انتخابات مطابق ماده ۲۲ قانون انتخابات به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائیوی خویش دارای دارالانشاء می‏باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد.

پس از آنکه ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مؤرخ ۲۹ میزان سال جاری با حضورداشت اعضای کمیسیون و نمایندگان جامعه جهانی، شخص رئیس دارالانشاء این کمیسیون را به طور شفاهی برکنار نمود، کمیسیون به تاریخ ۲۷ عقرب سال روان با ارسال مکتوب رسمی از ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا نمود تا به منظور مشخص شدن سرنوشت ریاست دارالانشاء این کمیسیون، هدایت کتبی خویش را به زودترین فرصت ممکنه به این کمیسیون ارسال نمایند.

به دنبال آن به تاریخ ۲۸ قوس سال ۱۳۹۶، کمیسیون با فرستادن پیشنهاد بعدی، فرد دیگری را به عنوان سرپرست ریاست دارالانشاء به مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد نمود که متأسفانه تا کنون پاسخ هیچ یکی از آنها را دریافت نکرده است.

از آنجاییکه ریاست دارالانشاء تصامیم و فیصله های کمیسیون را به منصه اجراء قرار می‏دهد در صورتیکه سرنوشت این ریاست در حالت ابهام قرار داشته باشد، در اجرای قسمتی از تصامیم، فیصله ها و مصوبات کمیسیون سکتگی رونما می¬گردد.

بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات از ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان می¬طلبد تا در ارائه پاسخ به درخواست¬ها و پیشنهادات کمیسیون مستقل انتخابات در وقت و زمان آن وقع گذاشته و آن را تسریع بخشند. عدم دریافت پاسخ از حکومت در وقت و زمان آن، موجبات نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات را فراهم نموده و هرگاه به زودترین فرصت ممکن به پیشنهاد این کمیسیون در مورد سرنوشت ریاست دارالانشاء پاسخ داده نشود، امور مربوطه در بخش اجرایی کمیسیون به بطائت و کندی مواجه گردیده و پروسه های مختلف انتخابات از جمله روند استخدام کارمندان دارالانشاء و سایر پروسه های انتخاباتی را به تأخیر مواجه خواهد شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط