دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات اعادهء پول تضمین کاندیدان انتخابات پارلمانی، اعم از وکلأ محترم پارلمان، کاندیدان که بیشتر از ٪2 آرا را کسب نموده اند، کاندیدان غیر واجد شرایط، انصرافی و کاندیدان متوفی را ذریعه چک های نقده که بنام هر یک از آنها صادرگردید به مسؤلین مالی ریاست های امور انتخابات ولایات ، تسلیم نموده است .

کاندیدان محترم چک های مربوط شان را باید بدون ضیاع وقت از دفاتر ولایتی اخذ و به شاخه های ولایتی کابل بانک ارائه و پول تضمین شانرا از بانک اخذ نمایند . در صورتیکه تاریخ صدور چک ها بنأ به هر دلیلی انقضأ یافته باشد، ریاست های محترم امور انتخابات ولایتی، هر چه زود تر چک های قابل تجدید تاریخ را جهت تأییدی مجدد به ریاست مالی و حسابی دفتر مرکزی کمیسیون ارائه نمایند تا اقدامات لازم و اصولی صورت گیرد .

موضوع جهت اطلاع و آگاهی به شما ارقام یافت .

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط