کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری، تفیش و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را فردا ۲۷دلو ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی این نهاد آغاز مینماید.

کمیسیون مستقل انتخابات بدینوسیله به اطلاع ناظرین شکایات انتخاباتی و تمام ناظرین، مشاهدین و رسانه ها میرساند تا، مطابق قانون و طرزالعمل های مربوطه جهت نظارت و مشاهده از روند تطبیق تصامیم نهایی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی و تامین شفافیت به موقع حضور بهم رسانند.

قابل ذکر است روند بازشماری مجدد در ریاست های امور انتخابات ولایات بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار، کابل؛ و تفتیش ویژه در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار میگردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط