بعد از اعلان نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 1 جدی1398 به اساس قانون، لوایح و طرزالعمل های انتخاباتی، رسیدگی به شکایات نسبت به نتایج ابتدائی انتخابات از وظایف اساسی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی می‌باشد.

آن کمیسیون محترم، بعد از رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تاریخ 20 دلو 1398 طی یک مکتوب رسمی، هفت تصمیم نهایی خویش را جهت تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نموده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، از فعالیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار قدردانی و تشکری نموده و تلاش می‌نماید تا به زودترین فرصت ممکن تصامیم نهایی آن کمیسیون محترم را تطبیق نماید. اما؛ در بعضی از فیصله ها ضمائم و جدول ها ذکر شده است که هنوز به کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده است که به صورت رسمی ضمائیم نیز خواسته شده است. بدون شک، روند تطبیق کامل فیصله ها نیاز به ضمائم کامل آن دارد.
کمیسیون، پس از دریافت تصامیم نهایی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی به منظور چگونگی تطبیق این تصامیم اجراأت ذیل را انجام داده است:

1) تجزیه و تحلیل تخنیکی، حقوقی و عملیاتی تمام تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی و ترتیب پلان تطبیقی آن؛
2) در مورد تفتیش ویژه (موجودیت معلومات بایومتریک، ژورنال و فورمه نتایج کاغذی) به تعداد 10% محلات مربوطه به (137630) رقم و 15% محلات مربوطه به (102012) معلومات بایومتریک که کمیسیون شکایات انتخاباتی بر آن تصمیم اتخاذ نموده است، لازم بود تا برای چگونگی انتخاب این تعداد از محلات رایدهی از میان محلات مورد نظر، یک سیستم طرح و تهیه می شد که بتوان به سهولت و با شفافیت تمام این محلات را انتخاب کرد. با استفاده از تکنالوژی، "سیستم درصدی انتخاب محلات" که به شکل تصادفی(Randomly) گزینش نماید تهیه و از جانب تیم تخنیکی کمیسیون های انتخاباتی بررسی شده و مورد تأیید اعضای محترم هر دو کمیسیون قرار گرفت.
3) اعضای محترم رهبری کمیسیون های انتخاباتی و تیم های تخنیکی هر دو کمیسیون با استفاده از سیستم تأیید شده فوق الذکر، فهرست تعداد 10 فیصد، از مجموع محلات مربوط به(137630) و 15 فیصد از مجموع محلات مربوط به (102012) ذکر شده در تصامیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی ترتیب نمود.

4) کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تطبیق تصامیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، تیم های خویش را مؤظف نموده و ناظرین و مشاهدین را دعوت نمود تا الیوم 24 ماه دلو سال روان روند تفتیش ویژه(موجودیت معلومات بایومتریک، ژورنال و فورمه نتایج کاغذی) را عملاً آغاز نماید که متأسفانه همکاران تخنیکی کمیسیون شکایات که از جانب کمیسیون دعوت شده بودند، دوباره از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته شدند و به همین دلیل کار عملی تفتیش ویژه آغاز نگردید.

کمیسیون مستقل انتخابات، از ناظرین شکایات انتخاباتی و تمام ناظرین و مشاهدین توقع دارد که جهت تأمین شفافیت، جهت نظارت و مشاهده از روند تطبیق تصامیم نهایی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی به موقع حضور بهم برسانند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط