صفحاتی جعلی در رسانه های اجتماعی (بخصوص فیسبوک و تویتر) به نام خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات موضوعاتی سیاسی و انتخاباتی را به نشر میرسانند که مربوط به رئیس این نهاد نمیباشد.

خانم نورستانی ضمن رد این موضوع، خاطر نشان ساخت که وی در مورد موضوعات رسمی از رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر شخصی استفاده نمی نماید.

رسانه های اجتماعی که از آدرس خانم نورستانی در موضوعات سیاسی و انتخاباتی نشرات مینمایند، هیچ ارتباطی به رئیس این نهاد نداشته و نظریات نامبرده نمیباشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط