کمیسیون مستقل انتخابات، در آستانه جمع بندی نتایج انتخابات 6 میزان 1398، قرار دارد که بعد از اتمام کار و مقایسه معلومات مرکز ملی جمع بندی نتایج با مرکز جمع بندی نتایج دیجیتالی و معلومات بایومتریکی که از شرکت درملوگ مواصلت ورزیده است یکی از مسائل مهم؛ تفتیش و بازشماری آرای محلاتِ است که مطابق قانون، لایحه و طرزالعمل‌های کمیسیون دارای مشکل می‌باشد.

کمیسیون، از چند روز قبل، بدین منظور تمام آمادگی‌ها لازم تخنیکی و عملیاتی را در مرکز و ولایات اتخاذ نموده است. برنامه آموزشی کارمندان در 34 ولایت موفقانه انجام شد، برای تمام ولایات هیئت تعیین و توظیف گردید، وسایل تخنیکی جهت بازشماری و تفتیش در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه های ملی و بین المللی بسته بندی گردیده و در حال انتقال به ولایات می‌باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات، یک بار دیگر به ملت بزرگ افغانستان و تمام جوانب ذیدخل اطمینان می‌دهد که قانون، لوایح و طرزالعمل های مصوب را تطبیق کرده و همچنان از آرای مردم به عنوان یک امانت حفاظت نموده و آرای سیاه و سفید را از هم تفکیک می‌نماید. برای رهبری کمیسیون، آرای قابل اعتبار است که دارای اساس بایومتریکی بوده و مطابق لوایح و طرزالعمل های این نهاد معتبر باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام جوانب ذیدخل بخصوص ناظرین، مشاهدین، رسانه ها و به ویژه ستادهای محترم انتخاباتی میخواهد تا در دفاتر ولایتی کمیسیون های انتخاباتی روند تفتیش و بازشماری آراء را مورد نظارت و مشاهده قرار دهند. همچنان مطابق احکام مواد نهم و دهم قانون انتخابات این کمیسیون را همکاری نموده و نقش سازنده را در این روند داشته باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات، پس از انجام تفتیش و بازشماری آراء در سطح دفاتر ولایتی، نتایج آنرا در دفتر مرکزی مورد تطبیق قرار داده و به زودترین فرصت ممکن نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان خواهد نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط