با نظرداشت قانون اساسی و رعایت قانون رسانه های همه‌گانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و مادۀ 89 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات خودرا مکلف به پاسخگویی به مردم و رسانه های همه‌گانی میداند.

با در نظرداشت وضعیت موجود امنیتی و اجراآت ادارات مرکزی و ولایتی این کمیسیون در نظر است که اطلاعات مرتبط، هر روز ساعت 02:00 بعد از ظهر همه گانی شده و در اختیار رسانه ها قرار گیرد. فلهذا از تمام مسئولین محترم رسانه یی و ژورنالستان آزاد تقاضامندیم که بخاطر اخذ اطلاعات و پاسخ های لازم به سوالات شان بعد از ساعت 02:00 بعد از ظهر به این کمیسیون مراجعه فرمایند. 

هکذا بخاطر تنظیم امور امنیتی و همکاری لازم با نهادهای موظف امنیتی در کمیسیون؛ نیاز به شهرت مکمل ژورنالیستان محترم و همکاران تخنیکی شان میباشد. در این رابطه تقاضا داریم رسانه های محترم ملی و بین المللی، آن عده از همکاران رسانه یی و ژورنالستان محترم شان را که به طور مداوم به این کمیسیون اعزام میدارند؛ شهرت مکمل آنها را ضمیمه مکتوب رسمی به دفتر سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات ارسال بدارند. 

آن عده از ژورنالستان و همکاران تخنیکی محترم شان که به طور وقفه یی به این کمیسیون مراجعه میکنند، میتوانند به منظور هماهنگی بهتر به شماره های تماس (0782828222-0786373065-0703808390-0795121212) ویا از طریق ایمیل آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. با مسئولین مربوطه به تماس شوند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط