مطابق حکم فقرۀ (2) مادۀ 77 قانون انتخابات؛ کاندیدان ریاست‌جمهوری مکلف‌اند، از منابع تمویل، حدود و موارد مصارف خویش در مبارزات انتخاباتی به کمیسیون گزارش دقیق ارائه نمایند. مطابق حکم فقرۀ (3) این ماده، کاندیدان نمی‌توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدت‌های مالی را قبول یا دریافت نمایند.

 چنانکه در فقرۀ (4) مادۀ 78 قانون انتخابات تصریح شده است، چگونگی امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان و ارائه گزارش آنان به کمیسیون، در لایحۀ تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری تنظیم می‌گردد.
برحسب حکم مادۀ یازدهم این لایحه، کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 1398 ملزم به ارائه دو گزارش از امور مالی مبارزات انتخاباتی شان به کمیسیون هستند. تاریخ ارائه این دو گزارش به‌ترتیب 4-8 سنبله و 4 و5 میزان 1398 می‌باشد .
کمیسیون مستقل انتخابات گزارش امور مالی کاندیدان را در ویب سایت خویش http://www.iec.org.af/prs/cfms-prs نشر نموده و موضوع را رسماً با کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی شریک ساخته است. 

مطابق احکام لایحه مربوطه "در صورتی‌که مردم، رسانه‌ها ویا نهادهای مشاهد یا ناظر دریابند که کاندیدان برخی از مساعدت‌ها، مصارف و فعالیت‌های معطوف به مبارزات انتخاباتی شان را به کمیسیون گزارش نداده‌، یا از منابع غیرقانونی مساعدت دریافت نموده‌، ویا به نوعی احکام این لایحه را نقض نموده‌‎اند، می‌توانند موضوع را به‌طور مستند، با کمیسیون ویا کمیسیون شکایات شریک سازند. 

همچنان ناظرین و مشاهدین می‌توانند نتایج یافته‌های خویش در پیوند به امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان را به کمیسیون، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیته رسانه‏ها شریک سازند."

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط