کمیسیون مستقل انتخابات به اساس مکلفیت های قانونی خویش و با درنظرداشت چالش های انتخابات های قبلی، رأی دهندگان واجد شرایط را ثبت و فهرست رأی دهندگان را تهیه می نماید که هر رأی دهنده به یک مرکز مشخص رأی دهی ارتباط داده می شود.

کمیسیون مستقل انتخابات در مشوره با احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، حکومت ونهادهای همکار بین المللی بعد از موافقه اکثریت آنها تصمیم گرفت تا ثبت نام رأی دهندگان را با شیوه دستی و به اساس تذکره تابعیت انجام دهد. کمیسیون طرح عملیاتی ثبت نام و بودجه مورد نیاز را ۱۹ قوس سال ۱۳۹۶ با حکومت رسماً شریک ساخت.

به اساس این طرح تمامی شهروندان کشور که تذکره تابعیت دارند وسن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده باشند، به عنوان رأی دهنده ثبت و شامل فهرست رأی دهندگان می گردند. ثبت نام رأی دهندگان به شکل مرحله وار انجام می شود که ازمراکز ولایات آغاز و در سطح ولسوالی ها و قرای و قصبات ادامه می یابد. تیم های ثبت نام مطابق تقسیم اوقات در تمامی مراکز رأی دهی (حدود بیشتر از ۷۰۰۰ مرکز) حضور یافته و افراد واجد شرایط را ثبت نام می نمایند. برای زنان محلات جداگانه در هر مرکز ثبت نام ایجاد می گردد. کمیسیون به اساس پلان روند ثبت نام را از ماه حمل سال آینده آغاز می نماید.

افراد واجد شرایط رأی دهی خود شخصاً به نزدیکترین مرکز ثبت نام مراجعه و بعد از ارائه تذکره تابعیت ثبت می گردند، بعد از ثبت معلومات، تصدیق ثبت نام که حاوی مشخصات مخصوص امنیتی و یک شماره واحد می باشد، درعقب تذکره فرد برچسپ زده می شود و رأی دهنده در روز انتخابات با ارائه تذکره که حاوی تصدیق ثبت نام می باشد، از حق رأی دهی خود استفاده می نماید.

معلومات جمع آوری شده رأی دهندگان درج بانک معلوماتی کمیسیون انتخابات شده و فهرست رأی دهندگان از آن تهیه می گردد.

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم کمیسیون مستقل انتخابات برنامه های وسیع آگاهی عامه را براه می اندازد.

اداره محترم ثبت احوال نفوس برای حدود ۱۰ میلیون از افراد کشور که هنوز تذکره اخذ ننموده اند، قبل از آغاز روند ثبت نام رأی دهندگان تذکره توزیع نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط