کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یگانه نهاد برگزار کننده انتخابات در کشور، همواره سعی و تلاش نموده است تا مطابق احکام قانون، وظایف و مکلفیت های خویش را به پیش ببرد.

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که آقای یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان جام شهادت را نوشید.

انا لله و انا الیه راجعون

کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری تمام انتخابات های مشخص شده در قانون اساسی را به عهده دارد. انتخابات یک پروسه بزرگ ملی است که برگزاری موفقانه آن مستلزم همکاری همه جانبه و فراهم ساختن زمینه مناسب از جانب حکومت و سایر نهادهای ذیربط می‌باشد.

با دریغ و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در اثر بیماری کرونا، داعی اجل را لبیک گفته و به دارالبقا پیوسته است.

 انا لله و انا الیه راجعون 

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات اعادهء پول تضمین کاندیدان انتخابات پارلمانی، اعم از وکلأ محترم پارلمان، کاندیدان که بیشتر از ٪2 آرا را کسب نموده اند، کاندیدان غیر واجد شرایط، انصرافی و کاندیدان متوفی را ذریعه چک های نقده که بنام هر یک از آنها صادرگردید به مسؤلین مالی ریاست های امور انتخابات ولایات ، تسلیم نموده است .

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط