کمیسیون مستقل انتخابات نخستین نشست ماهوار جندر را در دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرد.

خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با مشاور ارشد سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP) ، آقای گرنت کیپن در دفتر خویش دیدار کرد.

خانم رحیمه ظریفی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات با گروپ داد خواهی دفتر فیفا در مورد ازدیاد مشارکت زنان در بست های مدیریتی و تصمیم گیری کمیسیون بحث و تبادل نظر نمودند.

نشست مشترک کمیسیون های انتخاباتی به منظور هماهنگی بیشترمیان کمیسیون ها و برنامه های انتخاباتی پیشرو برگزار شد.

مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به نمایندگی از این نهاد با خانواده‌های آسیب‌دیده‌ی ناشی از حوادث سیلاب‌های پروان غم شریکی و مساعدت نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط